10 Bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần

nếu bạn đang đi tìm danh sách, list bài tập excel hãy xem ngay 10 bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần, thực sự cần

bài 1: một số hàm chủ yếu. cho bảng dư liệu sau:

Bạn đang xem: 10 Bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần

danh sÁch thƯỞng thÁng 3, cÔng ty anz

tt

họ đệm

tên

giới tính

ngày công

thưởng 8-3

thưởng a

1

trần thanh

mai

nam

25

2

phạm hùng

cường

nam

24

3

lê ngọc

nữ

26

4

phạm hùng

dũng

nữ

22

5

nguyễn thành

công

nam

27

6

lê hoài

bắc

nữ

25

7

vũ ngọc

minh

nam

21

8

nguyễn mai

lan

nữ

26

        a) thưởng 8-3: thưởng 200.000 cho những nhân viên nữ, còn lại không được thưởng.

 1. thưởng a: thưởng 300.000 cho những nhân viên có ngày công >=24, còn lại không được thưởng.
 2. thêm vào cột thưởng b: thưởng 100.000 cho những nhân viến nam có ngày công >26 hoặc nhân viên nữ có ngày công >25.

bài 2. sử dụng ms excel hoàn thành bảng dữ liệu dưới đây:

bẢng chi tiÉt bÁn hÀng

stt

mã hàng

tên hàng

ngày bán

số lượng

Đơn giá

thành tiền

1

bddq

05/05/2012

12

2

bdnt

06/08/2012

25

ct

07/03/2012

10

bdgn

08/03/2012

60

bdts

09/08/2012

22

bdgn

06/01/2012

24

ct

06/03/2012

100

bdts

07/06/2012

240

bdts

09/08/2012

15

ct

10/08/2012

5

 1. thực hiện:
 1. thao tác tự động điền dữ liệu vào cột stt (theo tứ tự tăng dần 1,2,3…).
 2. Điền cột tên hàng: nếu 2 ký tự đầu của mã hàng là “ct” ghi là “công tắc” còn lại ghi là “bóng đèn”.
 1. tính Đơn giá dựa vào 2 ký tự cuối của mã hàng và bảng sau:

mã hàng

Đơn giá

dq

12.000

ts

14.500

nt

16.000

gn

15.000

ct

3.000

 1. thành tiền = số lượng * Đơn giá. nếu ngày bán sau ngày 01/06/2012 thì giảm 10% thành tiền.
 1. hoàn thành bảng thống kê sau:

tên hàng

tổng số

công tắc

bóng đèn

bài 3. một số hàm chủ đạo. cho bảng dư liệu sau:

danh sÁch lƯƠng thÁng 12 cho cÁn bộ cÔng ty abc

tt

họ tên

chức vụ

năm sinh

lương cb

ngày

lương

tạm ứng

1

Đào mai

1967

900

20

2

ngô nhu

pgĐ

1975

750

26

3

mai lan

pgĐ

1968

600

25

4

ngọc lân

tp

1958

450

23

5

nguyễn hương

tp

1982

600

23

6

quốc khánh

ptp

1977

450

22

7

phạm thành

ptp

1956

Xem thêm: Cách vẽ đường thẳng, vẽ mũi tên trong Excel

300

19

8

trần thuỷ

nv

1972

300

18

9

nguyễn hương

nv

1985

300

27

10

lê la

nv

1986

300

28

 1. thêm vào cột tuối bên phải cột năm sinh theo ngày giờ hệ thống, sau đó tính tuối của cán bộ, nhân viên.
 2. tính lương của nhân viên = lương cb * ngÀy.
 3. tính tạm ứng = 80% * lương.
 4. thêm vào một cột thưởng kế cột lương, tính thưởng

trong đó: nếu chức vụ là gĐ thưởng 500000, pgd thưởng 400000, tp thưởng 300000, ptp thưởng 200000, còn lại thưởng 100000.

 1. thêm vào cột còn lại ở cuối bảng tính, tính còn lại =lương + thưởng – tạm ứng.
 2. tính tổng số tiền còn phải chi cho cán bộ, nhân viên theo danh sách trên; tính lương bình quân. tính lương cao nhất, lương thấp nhất.

bài 4. một số hàm chủ công. cho bảng dư liệu sau:

bÁo cÁo tÔng hỢp phÂn phỐi nhiÊn liỆu

tt

chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

xăng

gas

dầu lửa

sỐ lượng

thành tiền

sỐ lượng

thành tiền

sỐ lượng

thành tiền

1

x001c

công ty mây trắng

100

2

g001k

mây xanh co

150

x002k

Đội xe

200

l001c

công ty abc

100

l002c

công ty anz

50

g002c

xn cơ khí

120

g003k

xn đóng tầu

80

tổng cộng

bảng giá

mặt hàng

kd

cc

xăng

500

150

gas

450

120

dầu lửa

200

100

 1. căn cứ vào ký tự đầu tiến của chứng từ để phân bổ số lượng vào các cột số lượng của xăng, gas và dầu lửa.
 • nếu ký tự đầu của chứng từ là x thì số lượng được phân bổ       vào cột xăng.
 • nếu ký tự đầu của chứng từ là g thì số lượng được phân bổ       vào  cột gas.
 • nếu ký tự đầu của chứng từ là l thì số lượng được phân bổ       vào cột dầu lửa.
 1. tính thành tiền cho mỗi cột = số lượng * Đơn giá

trong đó đơn giá dựa vào bảng giá, có 2 loại giá: giá cung cấp (cc) và giá kinh doanh (kd); nếu ký tự phải của chứng từ là c thì lấy giá cung cấp, ngược lại lấy giá kinh doanh.

 1. tính tổng cho mỗi cột.
 2. tính tổng số chứng từ phải xuất hĐ = tổng của các số là ký tự thứ 4 của mã chứng từ.
 3. trích xuất ra một danh sách mới với điều kiện số lượng>100.

bài 5. một số hàm chủ yếu. cho bảng dư liệu sau:

tÔng hỢp sỐ liỆu khÁch thuÊ phÒng khÁch sẠn

tt

họ tên ỉdìách hàng

số phòng

ngày vào

ngày ra

số ngày ở

số tuần

số ngày lẻ

1

trần thanh

100vip

30/09/2012

05/10/2012

2

phạm hùng

201nom

23/09/2012

04/10/2012

3

lê ngọc

205nom

06/09/2012

15/09/2012

4

phạm hùng

209nom

12/09/2012

16/09/2012

5

nguyễn thành

102nom

28/09/2012

29/09/2012

6

lê hoài

107vip

25/09/2012

26/09/2012

7

vũ ngọc

209nom

18/09/2012

21/09/2012

8

nguyễn mai

210vip

10/09/2012

11/09/2012

9

mộng mơ

202vip

22/09/2012

26/09/2012

tổng cộng

a) tính số ngày ở = ngày vào – ngày ra. tính số tuần, số ngày lẻ (dùng hàm int, mod)

b) tính tổng số ngày ở, tổng số tuần, tổng số ngày lẻ.

xem thêm bộ 3 đề thi kế toán của học viện ngân hàng:

⇒ đề thi thương mại ngân hàng 2021

⇒ đề thi tài chính tiền tệ năm 2021

⇒ đề thi tài chính doanh nghiệp

bài 6. hàm dò tìm (vlookup). cho bảng dữ liệu sau:

bẢng lƯƠng cÁn bô cÔng ty anz

tt

họ tên

mã ngạch

tên ngạch

tên đơn vị

lương cb

thực lĩnh

001

Đào hoa mai

1003

phòng hành chính

1,200,000

002

ngô văn nhu

1002

phòng hành chính

1,850,000

003

nguyễn hương

1001

phòng qlcl

1,600,000

004

quốc khánh

1003

phòng khoa học

950,000

005

phạm thành

1002

phòng quản trị

1,000,000

006

trần thuỷ

6033

phòng tài chính

2,000,000

007

nguyễn hương

1003

phòng thiết bị

2,200,000

008

lê dung

1003

phòng kinh doanh

1,800,000

bâng mã ngach và phu cấp

mã ngạch

tên ngạch công chức

phụ cấp (%)

1001

chuyên viên cao cấp

0.25

1002

chuyên viên chính

0.20

1003

chuyên viên

0.10

6033

kỹ sư

0.05

yêu cầu: dựa vào bảng danh mục “bảng mã ngạch và phụ cấp” hãy dùng hàm vlookup để điền dữ liệu vào 2 cột tên ngạch và thực lĩnh.

trong đó: thực lĩnh = lương chủ đạo + (phụ cấp * lương chính yếu)

bài 7. hàm dò tìm (vlookup). cho bảng dữ liệu sau:

bẢng thỐng kÊ mua bÁn hÀng hÓa

stt

mã hàng

tên hàng

giá nhập

sl nhập

thành tiên

giá xuất

sl xuất

tiền xuất

1

paoa12

2

pa0c15

3

saob2

4

tooc23

5

hĨ0c12

6

hĨ0a13

7

toob12

8

saob2

cộng:

bảng mã

mã hàng

tên hàng

giá nhập

sl nhập

sl xuất

pa

máy điều hòa parasonic

300

115

95

to

máy điều hòa tosiba

250

85

56

sa

máy điều hòa samsung

210

120

75

hi

máy điều hòa hitachi

220

68

35

 1. dựa vào mã hàng và bảng mã, điền số liệu cho các cột: tên hàng, giá nhập, số lượng nhập, số lượng xuất.
 1. tính thành tiền = giá nhập * số lượng nhập.
 2. tính giá xuất dựa vào mã hàng: nếu mã hàng có ký tự thứ 4 (tính từ bên trái) là a thì giá xuất=giá nhập+15, nếu là b thì giá xuất = giá nhập+12,còn lại giá xuất =giá nhập+10
 3. tính tiền xuất dựa vào giá xuất và số lượng xuất, định dạng đơn vị tiền tệ là usd.
 4. tính tổng cộng cho mỗi cột.
 5. chèn thêm cột ghi chú ở cuối.
 6. Điền thông tin cho cột ghi chú như sau: nếu sl nhập – sl xuất >=60 thì ghi “bán chậm”, nếu sl nhập – sl xuất >=30 thì ghi “bán được”, còn lại ghi “bán chạy”.

bài 8. hàm dò tìm (vlookup). cho bảng dữ liệu sau:

bẢng theo dÕi vẬt liỆu xÂy dƯng

năm 2012

tt

Xem thêm: Hướng dẫn lập bảng tính lợi nhuận bằng Excel dựa theo biến động giá

tên hàng

ngày nhập

ngày bán

nhận xét

sỐ lượng

Đơn giá

thành tiền

1

b2

giấy

12/05/2012

15/05/2012

100

2

ai

vải bông

01/07/2012

17/10/2012

200

3

di

xi măng

30/07/2012

28/09/2012

300

4

c2

gạch

01/02/2012

12/10/2012

120

5

a2

vải bông

30/07/2012

28/09/2012

400

6

b3

bìa

12/05/2012

15/05/2012

1500

7

d2

xi măng

27/07/2012

28/09/2012

300

8

cl

vôi

04/02/2012

15/10/2012

120

9

a3

vải bông

22/08/2012

28/09/2012

400

10

b4

giấy

12/07/2012

12/09/2012

1500

a) lập công thức điền giá trị vào cột nhận xét theo quy định sau:

 1. nếu thời gian lưu kho <=30 ghi nhận xét: bán chạy
 2. nếu 30

  ời>

 3. nếu thời gian lưu kho >90 ghi nhận xét: bán chậm
 1. dựa vào ký tự đầu của mã và bảng tra cứu dưới đây, dùng hàm vlookƯp để điền thông tin vào cột Đơn giá

bảng tra cứu giá

mã đầu

Đơn giá

a

100

b

200

c

300

d

120

 1. tính cột thành tiền = số lượng x Đơn giá x 1.1; định dạng tiền việt nam.
 2. hoàn thành bảng thống kê sau:

tên hàng

tổng số lượng

tổng thành tiền

giấy

vải bông

xi măng

gạch

bài 9. hàm dò tìm (hlookup), các hàm thống kê. cho bảng dư liệu sau:

bẢng theo dÕi thanh toÁn phÒng Ở khÁch sẠn hoa hÒng

tt

loại phòng

ngày đi

ngày đến

số ngày

sỐ người

giá phòng

giá phụ thu

tiền phòng

1

a

10/05/2012

22/05/2012

3

2

b

23/07/2012

19/08/2012

1

3

a

12/06/2012

19/08/2012

2

4

b

26/05/2012

07/06/2012

4

5

c

19/08/2012

25/08/2012

1

6

a

12/08/2012

15/08/2012

2

7

b

23/09/2012

30/09/2012

4

8

a

14/09/2012

16/09/2012

1

9

a

24/11/2012

01/12/2012

2

10

b

20/10/2012

20/10/2012

2

cộng:

bảng mã đơn giá phòng chia theo loại a, b, c

loại

a

b

c

giál

80

65

50

giá 2

100

85

60

phụ thu

35

25

15

 1. số ngày = ngày đi – ngày đến, nếu ngày đi trùng với ngày đến thì tính 1 ngày.
 2. giá phòng dựa vào loại phòng và bảng đơn giá phòng, nếu phòng có 1 người thuế thì lấy giá 1, nếu có từ 2 người trở lến thì giá 2.
 3. giá phụ thu dựa vào loại phòng và bảng giá phụ thu.
 4. tiền phòng = số ngày * (giá phòng + giá phụ thu), nhưng nếu khách thuê phòng trên 10 ngày thì được giảm 10% giá phụ thu.
 5. thống kê số tiền thu được theo từng loại phòng.

loại

số người ở

số tiền thu được

a

80

65

b

100

85

c

35

25

bài 10. cho bảng dư liệu sau:

tổng hợp doanh số bán hàng của 3 chi nhánh công ty anz năm 2012

chi nhánh

quýl

quý 2

quý 3

quý 4

chi nhánh hà nội

250

300

380

640

chi nhánh Đà nằng

350

280

400

560

chi nhánh sài gòn

520

480

350

500

a) vẽ đồ thị như sau:

10 bài tập excel nâng cao + lời giải cho ai cần

 1. chỉnh sửa đồ thị theo yếu cầu sau:

thay đối kiểu tô nền cho series dữ liệu

thêm tiêu đề cho đồ thị “tổng hợp doanh số bán hàng của 3 chi nhánh công ty

anz năm 2012”.

hiện thị giá trị cho mỗi cột.

 1. xoay chiều biểu diễn của đồ thị. gợi ý: vào design/data/switch row/column

xem thêm: thành lập công ty tnhh tại long biên  &&  thu hồi nợ xấu là gì?

chúc bạn thành công !

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel