Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Thêm… Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ABS trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: ABS (Hàm ABS)

Mô tả

Trả về giá trị tuyệt đối của một số. Giá trị tuyệt đối của một số là số đó không có dấu.

Cú pháp

ABS(number)

Cú pháp của hàm ABS có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thực mà bạn muốn tìm giá trị tuyệt đối của nó.

Ví dụ

Hãy sao chép bảng dưới đây và dán vào ô A1 trong Excel. Bạn có thể phải chọn mọi ô chứa công thức và nhấn F2, rồi nhấn Enter để giúp cho công thức hoạt động được. Bạn cũng có thể muốn mở rộng cột để trang tính của bạn dễ đọc hơn.

Xem thêm: Biểu mẫu nhân sự Excel mới nhất 07/2022

Dữ liệu

-4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ABS(2)

Giá trị tuyệt đối của 2

2

=ABS(-2)

Giá trị tuyệt đối của -2

Xem thêm: Mẹo hữu ích giúp nâng cao kỹ năng Excel

2

=ABS(A2)

Giá trị tuyệt đối của -4

4

Xem thêm

Trừ số

Nhân và chia số trong Excel

Tính toán phần trăm