Excel cho Microsoft 365 Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Web App Thêm… Ít hơn

Theo mặc định, tham chiếu ô là một tham chiếu tương đối, có nghĩa là tham chiếu tương đối với vị trí của ô. Ví dụ: nếu bạn tham chiếu đến ô A2 từ ô C2, thực tế bạn đang tham chiếu đến ô cách đó hai cột về bên trái (C trừ A)—trong cùng một hàng (2). Khi bạn sao chép một công thức có chứa tham chiếu ô tương đối, tham chiếu đó trong công thức đó sẽ thay đổi.

Bạn đang xem: Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

Ví dụ: nếu bạn sao chép công thức =B4*C4 từ ô D4 sang ô D5, công thức trong D5 sẽ điều chỉnh sang phải một cột và trở thành =B5*C5. Nếu bạn muốn duy trì tham chiếu ô gốc trong ví dụ này khi sao chép, hãy biến tham chiếu ô đó thành tuyệt đối bằng cách đặt dấu đô la ($) trước các cột (B và C) và hàng (2). Sau đó, khi bạn sao chép công thức =$B$4*$C$4 từ D4 sang D5, công thức sẽ không thay đổi. Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

Ít thường xuyên hơn, bạn có thể muốn kết hợp các tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối bằng cách đặt trước hoặc giá trị cột hoặc giá trị hàng một dấu đô la—việc này sẽ khắc phục sự cố cho cột hoặc hàng (ví dụ: $B 4 hoặc C$4).

Để thay đổi loại tham chiếu ô:

  1. Chọn ô có chứa công thức.

    Xem thêm: Cách khóa công thức trên Excel

  2. Trong thanh công thức Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp , chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các loại tham chiếu.

    Bảng dưới đây tóm tắt cách thức một loại tham chiếu cập nhật nếu một công thức có chứa tham chiếu được sao chép xuống dưới hai ô và hai ô về bên phải.

Đối với công thức đang được sao chép:

Nếu tham chiếu là:

Nó thay đổi thành:

Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1 (tham chiếu là tuyệt đối)

Xem thêm: Quản trị sản xuất bằng Excel – Hướng dẫn lập báo cáo hiệu quả sản xuất theo máy – Blog Học Excel Nâng Cao

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1 (tham chiếu là trộn lẫn)

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3 (tham chiếu là trộn lẫn)

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3 (tham chiếu là tương đối)