Code chuyển số thành chữ trong excel


Trong bài viết cách chuyển số thành chữ trong Excel bằng Macro, có thêm nhiều anh chị gửi tin nhắn trên facebook yêu cầu Admin hướng dẫn thêm code chuyển số thành chữ trong Excel bằng VBA.

Sau đây, admin sẽ hướng dẫn chi tiết code chuyển số thành chữ dùng hàm VBA trong excel như sau:

Có 3 cách chuyển số thành chữ trong hàm VBA
Đổi số thành chữ là một công việc gần như gặp hằng ngày với các bạn làm ủy nhiệm chi ngân hàng, viết hóa đơn, thu chi tiền mặt, phiếu lương…Nếu làm thủ công thì sẽ rất mất thời gian và dễ sai sót. Dân Tài Chính sẽ hướng dẫn bạn 3 cách để chuyển số sang chữ trong excel cực kì đơn giản, nhanh và chính xác:

Cách 1: Sử dụng hàm trực tiếp, không dùng VBA hay Add-ins.
Code chuyển số thành chữ trong excel

Bạn đang xem: Code chuyển số thành chữ trong excel

Đầu tiên bạn tải file có công thức sẵn này về: doi-so-thanh-chu.xlsx (size: 95kb) – google driver
Sau đó bạn nhập số cần đọc vào ô B2 như hình bên trên là xong. Bạn có thể copy nguyên phần công thức đó vào bảng tính hiện tại của bạn sau đó link phần chữ qua là được.

Cách 2: Sử dụng VBA để chuyển số thành chữ
Bạn không phải là người rành về VBA nên nghe có vẻ sợ nhưng đừng lo, sẽ rất đơn giản. Bạn chỉ cần 4 bước sau để thêm đoạn mã VBA đổi số thành chữ vào bảng tính của bạn:
Bước 1: Mở bảng tính mà bạn cần đánh vần các con số.

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết hàm tính số ngày trong Excel ít người biết

Bước 2: Nhấn Alt + F11 để mở cửa sổ trình soạn thảo Visual Basic.
Bước 3: Nếu bạn đang mở nhiều tệp tin, hãy chọn bảng tính cần thiết bằng cách sử dụng danh sách các tệp ở bên trái của trình soạn thảo (tệp sẽ được đánh dấu màu xanh).
Bước 4: Trong trình đơn chỉnh sửa hãy vào Insert-> Module .
Code chuyển số thành chữ trong excel
Bước 5: Bạn sẽ thấy cửa sổ có tên YourBook – Module1. Chọn tất cả mã trong khung bên dưới và dán nó vào cửa sổ này.
Code chuyển số thành chữ trong excel
Function UnicodeChar(UniCharCode As String) As String
On Error GoTo Loi
Dim str
Dim desStr As String
Dim I
If Mid(UniCharCode, 1, 1) = “;” Then
UniCharCode = Mid(UniCharCode, 2)
End If
If Right(UniCharCode, 1) = “;” Then
UniCharCode = Mid(UniCharCode, 1, Len(UniCharCode) – 1)
End If
str = UniCharCode
str = Split(str, “;”)
For I = LBound(str) To UBound(str)
desStr = desStr & ChrW$(“&H” & str(I))
Next
UnicodeChar = desStr
Loi:
Exit Function
End Function

Function vnd(ByVal NumCurrency As Currency) As String
Static CharVND(9) As String, BangChu As String, I As Integer
Dim SoLe, SoDoi As Integer, PhanChan, Ten As String
Dim DonViTien As String, DonViLe As String
Dim NganTy As Integer, Ty As Integer, Trieu As Integer, Ngan As Integer
Dim Dong As Integer, Tram As Integer, Muoi As Integer, DonVi As Integer
NumCurrency = Round(NumCurrency, 0)
DonViTien = “;111;1ED3;6E;67” ‘ d?ng
DonViLe = “;78;75” ‘ xu
If NumCurrency = 0 Then
vnd = UnicodeChar(“;4B;68;F4;6E;67;20” & DonViTien)
Exit Function
End If
If NumCurrency > 0867 07 67 64# Then ‘ S? l?n nh?t c?a lo?i CURRENCY
vnd = UnicodeChar(“;4B;68;F4;6E;67;20;111;1ED5;69;20;111;1B0;1EE3;63;20;73” & _
“;1ED1;20;6C;1EDB;6E;20;68;1A1;6E;20;39;32;32;2C;33;33;37” & _
“;2C;32;30;33;2C;36;38;35;2C;34;37;37”)
Exit Function
End If
CharVND(1) = “;6D;1ED9;74” ‘ m?t
CharVND(2) = “;68;61;69” ‘ hai
CharVND(3) = “;62;61” ‘ ba
CharVND(4) = “;62;1ED1;6E” ‘ b?n
CharVND(5) = “;6E;103;6D” ‘ nam
CharVND(6) = “;73;E1;75” ‘ s?u
CharVND(7) = “;62;1EA3;79” ‘ b?y
CharVND(8) = “;74;E1;6D” ‘ t?m
CharVND(9) = “;63;68;ED;6E” ‘ ch?n
SoLe = Int((NumCurrency – Int(NumCurrency)) * 100) ‘ 2 k? s?
PhanChan = Trim$(str$(Int(NumCurrency)))
PhanChan = Space(15 – Len(PhanChan)) + PhanChan
NganTy = Val(Left(PhanChan, 3))
Ty = Val(Mid$(PhanChan, 4, 3))
Trieu = Val(Mid$(PhanChan, 7, 3))
Ngan = Val(Mid$(PhanChan, 10, 3))
Dong = Val(Mid$(PhanChan, 13, 3))
If NganTy = 0 And Ty = 0 And Trieu = 0 And Ngan = 0 And Dong = 0 Then
BangChu = “;6B;68;F4;6E;67;20” + DonViTien + “;20”
I = 5
Else
BangChu = “”
I = 0
End If
‘—————————————————–
‘ B?t d?u d?i
‘—————————————————–
While I <= 5 Select Case I Case 0 SoDoi = NganTy Ten = “;6E;67;E0;6E;20;74;1EF7” ‘ ng?n t? Case 1 SoDoi = Ty Ten = “;74;1EF7” ‘ t? Case 2 SoDoi = Trieu Ten = “;74;72;69;1EC7;75” ‘ tri?u Case 3 SoDoi = Ngan Ten = “;6E;67;E0;6E” ‘ ng?n Case 4 SoDoi = Dong Ten = DonViTien ‘ d?ng Case 5 SoDoi = SoLe Ten = DonViLe ‘ xu End Select If SoDoi <> 0 Then
Tram = Int(SoDoi / 100)
Muoi = Int((SoDoi – Tram * 100) / 10)
DonVi = (SoDoi – Tram * 100) – Muoi * 10
If Right(BangChu, 3) = “;20” Then
BangChu = Left(BangChu, Len(BangChu) – 3)
End If
BangChu = BangChu + IIf(Len(BangChu) = 0, “”, “;2C;20”) + _
IIf(Tram <> 0, Trim(CharVND(Tram)) + “;20;74;72;103;6D;20”, “”)
If Muoi = 0 And Tram <> 0 And DonVi <> 0 Then
BangChu = BangChu + “;6C;1EBB;20”
Else
If Muoi <> 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Muoi <> 0 And Muoi <> 1, _
Trim(CharVND(Muoi)) + “;20;6D;1B0;1A1;69;20”, “;6D;1B0;1EDD;69;20”)
End If
End If
If Muoi <> 0 And DonVi = 5 Then
BangChu = BangChu + “;6C;103;6D;20” + Ten + “;20”
Else
If Muoi > 1 And DonVi = 1 Then
BangChu = BangChu + “;6D;1ED1;74;20” + Ten + “;20”
Else
BangChu = BangChu + IIf(DonVi <> 0, Trim(CharVND(DonVi)) + “;20” + Ten, Ten) + “;20”
End If
End If
Else
BangChu = BangChu + IIf(I = 4, DonViTien + “”, “”)
End If
I = I + 1
Wend
If SoLe = 0 Then
BangChu = BangChu + IIf(Right(BangChu, 3) = “;20”, “”, “;20”) + “;63;68;1EB5;6E”
End If
BangChu = UnicodeChar(BangChu)
‘??i sang ti?ng Vi?t Unicode
‘ ??i ch? c?i d?u ti?n th?nh ch? hoa
Mid$(BangChu, 1, 1) = UCase$(Mid$(BangChu, 1, 1))
vnd = BangChu
End Function

Nếu bị lỗi font thì các bạn tải file này về nhé, code đã có sẵn trong file: doisothanhchu.xlsm (size: 25kb)

Bước 6: Bạn quay lại bảng tính vàsử dụng hàm VND để đọc số. Nhập =VND(B2) vào ô nơi bạn cần lấy số được viết bằng từ. Ở đây B2 là địa chỉ của ô có số hoặc số.

Code chuyển số thành chữ trong excel

Lưu ý khi lưu bảng tính có VBA bạn phải lưu với định dạng .xlsm thì mới lưu được nhé.

Xem thêm: Hàm tính Giai thừa trong Excel – Học Excel Online Miễn Phí

Cách 3: Sử dụng Add-ins AccHelper để đọc số
Accounting Helper là một Add-ins đọc số đa năng vô cùng mạnh mẽ dành cho Excel:
– Cung cấp các hàm đọc số thành chữ bằng tiếng Anh, Việt bởi các loại font chữ TCVN3 (ABC), VNI, UNICODE. Các hàm: VND(), USD(), Num2Str().
– Cung cấp hàm chuyển đổi font chữ từ TCVN3, VNI sang UNICODE. Hàm ToUNC().

Bạn tải Add-ins về tại đây (size: 95kb), tiến hành giải nén và làm theo hướng dẫn trong file huongdan.txt nhé.
Hoặc xem hướng dẫn cài đặt chi tiết tại đây

Vậy là bạn đã có 3 cách chuyển số thành chữ trên Excel 365 rồi nhé, bạn cũng có thể áp dụng tương tự trên Excel 2003, 2007, 2013, 2016, 2019, 2010, 2013 đều được. Nếu bạn gặp khó khăn trong lúc thực hiện có thể để lại lời nhắn bên dưới mình sẽ hỗ trợ.

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel