Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Thêm… Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm EXACT trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: EXACT (Hàm EXACT)

Mô tả

So sánh hai chuỗi văn bản và trả về TRUE nếu chúng hoàn toàn giống nhau, FALSE nếu khác. Hàm EXACT phân biệt chữ hoa, chữ thường nhưng bỏ qua khác biệt về định dạng. Dùng hàm EXACT để kiểm tra văn bản được nhập vào tài liệu.

Cú pháp

EXACT(text1, text2)

Cú pháp hàm EXACT có các đối số sau đây:

  • Text1    Bắt buộc. Chuỗi văn bản thứ nhất.

  • Text2    Bắt buộc. Chuỗi văn bản thứ hai.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Xem thêm: Hướng dẫn cách lấy đường link trong file Excel

Chuỗi thứ nhất

Chuỗi thứ hai

word

word

Word

word

word

word

Công thức

Mô tả

Kết quả

Xem thêm: Các hàm cắt chuỗi, nối chuỗi trong Excel, Hàm ConcateNate, Right

=EXACT(A2,B2)

Kiểm tra xem các chuỗi trong hàng thứ nhất có khớp hay không

TRUE

=EXACT(A3,B3)

Kiểm tra xem các chuỗi trong hàng thứ hay có khớp hay không (Chữ “W” viết hoa trong A3)

FALSE

=EXACT(A4,B4)

Kiểm tra xem các chuỗi trong hàng thứ ba có khớp hay không (A4 chứa khoảng trắng giữa “w” và “ord)

FALSE