Excel : Dùng Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một ô

Ví dụ bạn có một cột dữ liệu trong đó có các ô chứa dạng số và dạng kí tự và bạn muốn tách nó như hình dưới

Excel : Dùng Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một ô

Bạn đang xem: Excel : Dùng Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một ô

Để làm được việc này bạn cần tạo ra một hàm cách thức như sau .

Mở file Excel có chứa nội dung bạn cần tách , bấm tổ hợp phím ALT+F11 để mở cửa số Microsoft Visual Basic .

Bấm Insert > Module và bạn sao chép nội dung bên dưới

Public Function SplitText(pWorkRng As Range, pIsNumber As Boolean) As String

Xem thêm: Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel để tính tháng đơn giản, có ví dụ

Dim xLen As Long

Dim xStr As String

xLen = VBA.Len(pWorkRng.Value)

For i = 1 To xLen

    xStr = VBA.Mid(pWorkRng.Value, i, 1)

    If ((VBA.IsNumeric(xStr) And pIsNumber) Or (Not (VBA.IsNumeric(xStr)) And Not (pIsNumber))) Then

        SplitText = SplitText + xStr

    End If

Next

Xem thêm: Ẩn, hiện thanh công cụ Ribbon trong Excel 2007, 2010, 2013, 2015,2003,…

End Function

Quay trở lại Excel .

Nếu muốn lấy những kí tự không phải ở dạng số bạn gõ hàm công thức như sau

=SplitText(A2,FALSE)

Nếu muốn lấy số thì theo công thức

=SplitText(A2,TRUE)

Excel : Dùng Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một ô

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel