Giờ Tý là giờ nào? Giờ Tý là từ mấy giờ đến mấy giờ?