Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

Khi các bạn cần tính giá trị tuyệt đối cho các số trong bảng tính Excel, các bạn có thể sử dụng hàm ABS để tính toán. Hàm ABS giúp các bạn tính giá trị tuyệt đối của một số, một biểu thức hay tham chiếu chứa số.

Bài viết dưới đây trình bày cú pháp và cách sử dụng hàm ABS trong Excel.

Bạn đang xem: Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

Mô tả

Hàm ABS trả về giá trị tuyệt đối của một số, giá trị tuyệt đối của một số là số không âm (luôn lớn hơn hoặc bằng 0, không có dấu) và giá trị của nó bằng chính giá trị của số cho trước.

Xem thêm: Các hàm Excel thông dụng trong kế toán để lên sổ sách

Cú pháp

=ABS(number)

Trong đó:

number là số thực mà các bạn muốn lấy giá trị tuyệt đối, nó có thể là một số cụ thể, một tham chiếu chứa số hay biểu thức số, là tham số bắt buộc.

Ví dụ

– Tính giá trị tuyệt đối của một số cụ thể: – 5, 5.

Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

– Tính giá trị tuyệt đối của một biểu thức số:

Xem thêm: Cách thực hiện phép tính Cộng, Trừ, Nhân Chia trong Excel

Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

– Tính giá trị tuyệt đối của một tham chiếu:

Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

Như vậy các bạn đã biết cú pháp và cách sử dụng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối, các bạn có thể kết hợp hàm ABS với các hàm khác để thực hiện tính toán trên Excel. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel