Hàm INDEX trong Excel

hàm index trả về một giá trị hoặc tham chiếu tới một giá trị trong bảng hoặc phạm vi.

Bạn đang xem: Hàm INDEX trong Excel

có hai cách để sử dụng hàm index:

 • nếu game thủ muốn trả về giá trị của một ô hoặc mảng ô được chỉ định, hãy xem mục dạng mảng.

 • nếu người chơi muốn trả về tham chiếu tới ô được chỉ định, hãy xem mục biểu mẫu tham chiếu.

tỔng quan hÀm index

mô tả

trả về giá trị của một phần tử trong một bạn dạngg hoặc một mảng, được chọn bởi chỉ mục số hàng và cột.

dùng dạng mảng nếu đối số thứ nhất của hàm index là một hằng số mảng.

Cú pháp

index(array, row_num, [column_num])

dạng mảng của hàm index có các đối số sau đây:

 • array    Bắt buộc. Một phạm vi ô hoặc một hằng số mảng.

  • nếu mảng chỉ chứa một hàng hoặc cột, tham đối số lạnh row_num hoặc column_num tương ứng là tùy chọn.

  • nếu mảng có nhiều hàng và nhiều cột và chỉ có chức năng row_num hoặc column_num, thì công thức index trả về mảng có toàn bộ hàng hoặc cột trong mảng.

 • row_num    bắt buộc, trừ khi column_num hiện diện. chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. nếu row_num bỏ qua, điều này column_num bắt buộc.

 • column_num    tùy chọn. chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. nếu column_num bỏ qua, row_num cầm buộc.

Chú thích

 • nếu cả hai đối row_num và column_num được dùng, thì trả về giá buốt trị trong ô tại giao điểm của row_num và column_num.

 • row_num và column_num phải trỏ tới một ô trong mảng; nếu không, index sẽ trả về giá #ref! lỗi.

 • nếu người chơi đặt row_num hoặc column_num là 0 (không), thì công thức index trả về mảng giá trị cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng. Để dùng các giá trị được trả về làm mảng, hãy nhập hàm index như một công thức mảng.

  lưu ý: nếu người chơi có phiên bản hiện tại của microsoft 365, thì người chơi có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn enter để xác nhận công thức là công thức mảng động. nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ctrl+shift+enter để xác nhận. excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp game thủ. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Ví dụ

Ví dụ 1

những ví dụ này dùng hàm index để tìm giá trị trong ô giao cắt giữa hàng và cột.

sao chép dữ liệu ví dụ trong phiên bảng sau đây và dán vào ô a1 của một phiên bảng tính excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn công thức, nhấn f2 rồi nhấn enter.

dữ liệu

dữ liệu

 

Táo

Chanh

 

Chuối

 

Công thức

mô tả

Kết quả

Xem thêm: Cách vẽ đồ thị hàm số trong Excel

=index(a2:b3,2,2)

giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong khoảng a2:b3.

=index(a2:b3,2,1)

giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 1 trong khoảng a2:b3.

Chuối

Ví dụ 2

ví dụ này dùng hàm index trong một công thức mảng để tìm các giá trị trong hai ô được chỉ rõ trong mảng 2×2.  

lưu ý: nếu game thủ có phiên bản hiện tại của microsoft 365, thì bạn có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn enter để xác nhận công thức là công thức mảng động. nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn hai ô trống trước tiên, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ctrl+shift+enter để xác nhận. excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp game thủ. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Công thức

mô tả

Kết quả

=index(1,2;3,4,0,2)

giá trị được tìm thấy trong hàng 1, cột 2 trong mảng. mảng chứa 1 và 2 trong hàng 1 và 3 và 4 trong hàng 2.

2

 

giá trị được tìm thấy trong hàng 2, cột 2 trong mảng (mảng giống như bên trên).

4

   

Đầu trangBiểu mẫu tham chiếu

mô tả

trả về tham chiếu của ô nằm ở giao cắt của một hàng và cột cụ thể. nếu tham chiếu được chia thành từ các vùng chọn không liền kề, bạn có thể chọn vùng chọn để tìm xem trong đó.

Cú pháp

index(tham chiếu, số_hàng, [số_cột], [số_vùng])

dạng tham chiếu của hàm index có các đối số sau đây:

 • reference    bắt buộc. tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô.

  • nếu bạn nhập một phạm vi không liền kề cho tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn.

  • nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc cột, tham đối row_num hoặc column_num tương ứng là tùy chọn. ví dụ, đối với tham chiếu chỉ có một hàng, hãy dùng index (tham chiếu,,số_hàng).

 • row_num    Bắt buộc. Số hàng trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

 • column_num    Tùy chọn. Số cột trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

 • area_num    tùy chọn. chọn một phạm vi trong tham chiếu mà từ đó trả về giao điểm của row_num và column_num. khu vực đầu tiên được chọn hoặc nhập được đánh số 1, khu vực thứ hai là 2, và v.v.. nếu area_num bỏ qua, thì index sẽ dùng vùng 1.  các khu vực liệt kê ở đây đều phải được đặt trên một trang tính.  nếu bạn chỉ định khu vực không trên cùng trang tính với nhau, thì nó trả về lỗi #value! .  nếu bạn cần sử dụng các phạm vi nằm trên các trang tính khác nhau, bạn nên sử dụng dạng mảng của hàm index và sử dụng một hàm khác để tính toán phạm vi chia thành mảng.  ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm choose để tính toán phạm vi sẽ được sử dụng.

ví dụ, nếu tham chiếu diễn tả các ô (a1:b4,d1:e4,g1:h4), area_num 1 là phạm vi a1:b4, area_num 2 là phạm vi d1:e4 và area_num 3 là phạm vi g1:h4.

Chú thích

 • sau khi tham chiếu và area_num đã chọn một phạm vi cụ thể, row_num và column_num sẽ chọn một ô chi tiết: row_num 1 là hàng đầu tiên trong phạm vi, column_num 1 là cột đầu tiên, v.v.. tham chiếu được index trả về là giao điểm của row_num và column_num.

 • nếu game thủ đặt row_num hoặc column_num là 0 (không), thì index trả về tham chiếu cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng.

 • row_num, column_num và area_num phải trỏ tới một ô trong tham chiếu; nếu không, index sẽ trả về giá #ref! lỗi. nếu bỏ row_num và column_num, thì chỉ mục index trả về vùng trong tham chiếu được xác định bởi area_num.

 • kết quả của hàm index là một tham chiếu và nó được các công thức khác hiểu như vậy. tùy thuộc vào công thức, giá trị mà hàm index trả về có thể được dùng như một tham chiếu hoặc một giá trị. ví dụ, công thức cell(“độ rộng”,index(a1:b2,1,2)) tương đương với cell(“độ rộng”,b1). hàm cell sử dụng giá trị mà hàm index trả về làm tham chiếu ô. mặt khác, một công thức như 2*index(a1:b2,1,2) chuyển giá trị mà hàm index trả về thành số trong ô b1.

Ví dụ

sao chép dữ liệu ví dụ trong phiên bảng sau đây và dán vào ô a1 của một bảng tính excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn f2 và sau đó nhấn enter.

Hoa quả

giá

Tổng số

Táo

0,69 $

40

Chuối

0,34 $

38

Chanh

0,55 $

15

Cam

0,25 $

Xem thêm: Cách hiện dấu phẩy phân cách hàng nghìn trong Excel

25

0,59 $

40

   

Hạnh nhân

2,80 $

10

Hạt điều

3,55 $

16

Đậu phộng

1,25 $

20

Óc chó

1,75 $

12

Công thức

mô tả

Kết quả

=index(a2:c6, 2, 3)

giao điểm của hàng 2 và cột 3 trong khoảng a2:c6, là phần nội dung của ô c3.

38

=index((a1:c6, a8:c11), 2, 2, 2)

Giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong vùng thứ 2 của A8:C11, chính là nội dung của ô B9.

1,25

=sum(index(a1:c11, 0, 3, 1))

tổng của cột 3 trong vùng thứ nhất thuộc khoảng a1:c11, chính là tổng của c1:c11.

216

=sum(b2:index(a2:c6, 5, 2))

tổng của khoảng bắt đầu ở b2 và kết thúc tại giao điểm của hàng 5 và cột 2 của khoảng a2:a6, chính là tổng của b2:b6.

2,42

Đầu Trang

xem thêm

Hàm VLOOKUP

Hàm MATCH

hàm indirect

hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng

Hàm tra cứu và tham chiếu (tham chiếu)

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel