excel cho microsoft 365 excel cho microsoft 365 dành cho máy mac excel cho web excel 2019 excel 2016 excel 2019 for mac excel 2013 excel 2010 excel 2007 excel 2016 for mac excel for mac 2011 excel starter 2010 thêm… Ít hơn

mô tả

hàm round làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định. ví dụ, nếu ô a1 chứa 23,7825 và bạn muốn làm tròn giá trị đó tới hai vị trí thập phân, bạn có thể dùng công thức sau:

Bạn đang xem: ROUND (Hàm ROUND) trong Excel

=round(a1, 2)

kết quả của hàm này là 23,78.

cú pháp

round(number, num_digits)

cú pháp hàm round có các đối số sau đây:

  • number    bắt buộc. số mà bạn muốn làm tròn.

  • num_digits    bắt buộc. số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

chú thích

  • nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

  • nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.

    Xem thêm: HOCICT – Excel – Thiết lập ràng buộc dữ liệu khi nhập liệu trên Excel

  • nếu snum_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

  • Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm roundup.

  • Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm rounddown.

  • Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm mround.

ví dụ

sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô a1 của một bảng tính excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn f2 và sau đó nhấn enter. nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

công thức

mô tả

kết quả

=round(2.15, 1)

làm tròn 2,15 tới một vị trí thập phân

2,2

=round(2.149, 1)

làm tròn 2,149 tới một vị trí thập phân

2,1

=round(-1.475, 2)

làm tròn -1,475 tới hai vị trí thập phân

Xem thêm: Cách bỏ ẩn và hiển thị các cột ẩn trong Excel theo cách Đơn Giản Nhất

-1,48

=round(21.5, -1)

làm tròn 21,5 đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân

31

=round(626.3,-3)

làm tròn 626,3 về bội số gần nhất của 1000

1000

=round(1.98, -1)

làm tròn 1,98 về bội số gần nhất của 10

=round(-50.55, -2)

làm tròn -50,55 về bội số gần nhất của 100

-100