Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel Web App Excel Starter 2010 Thêm… Ít hơn

Bạn có thể dùng hàm IFERROR để tìm và xử lý các lỗi trong công thức. IfERROR trả về một giá trị do bạn chỉ định nếu một công thức định trị lỗi; nếu không, nó trả về kết quả của công thức.

Bạn đang xem: IFERROR (Hàm IFERROR)

Cú pháp

IFERROR(value, value_if_error)

Cú pháp hàm IFERROR có các đối số dưới đây:

  • Value    Bắt buộc. Đối số để kiểm tra xem có lỗi không.

  • value_if_error    Bắt buộc. Giá trị cần trả về nếu công thức cho kết quả lỗi. Các loại lỗi sau đây được đánh giá: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, hoặc #NULL!.

Chú thích

  • Nếu value hoặc value_if_error là một ô trống, thì ifERROR coi nó là một giá trị chuỗi trống (“”).

  • Nếu value là một công thức mảng, thì ifERROR trả về một mảng kết quả cho mỗi ô trong phạm vi được chỉ rõ trong đối số giá trị. Hãy xem ví dụ thứ hai dưới đây.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn công thức, nhấn F2 rồi nhấn Enter.

Hạn ngạch

Số đơn vị Đã bán

210

35

Xem thêm: Các cách tính tổng nhanh trong Excel, nhiều cách hay và lạ

55

23

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IFERROR(A2/B2, “Lỗi trong phép tính”)

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất (chia 210 cho 35), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức

6

=IFERROR(A3/B3, “Lỗi trong phép tính”)

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất (chia 55 cho 0), tìm thấy lỗi chia cho 0, trả về value_if_error

Lỗi trong phép tính

=IFERROR(A4/B4, “Lỗi trong phép tính”)

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất (chia “” cho 23), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức.

Ví dụ 2

Hạn ngạch

Số đơn vị Đã bán

Tỷ lệ

210

35

6

55

Xem thêm: Cách Xóa Cột, Xóa Hàng Trong Excel, Xóa Hàng Trống Trong Excel 10/2021

Lỗi trong phép tính

23

Công thức

Mô tả

Kết quả

=C2

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất trong thành phần thứ nhất của mảng (A2/B2 hay chia 210 cho 35), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức

6

=C3

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất trong thành phần thứ hai của mảng (A3/B3 hay chia 55 cho 0), tìm thấy lỗi chia cho 0, trả về value_if_error

Lỗi trong phép tính

=C4

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất trong thành phần thứ ba của mảng (A4/B4 hay chia “” cho 23), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức

Ghi chú: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365,thì bạn có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.