kỉ yếu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tôi đã làm kỉ yếu ở phổ thông, cho nên…

I did yearbook in high school, so…

OpenSubtitles2018. v3

Để minh họa, tôi đã tìm lại kỉ yếu Đó là tôi.

That’s a picture of me.

ted2019

Thứ này chỉ dành cho kỉ yếu thôi.

This is all for yearbook only.

OpenSubtitles2018. v3

Kỉ yếu không phải là một lĩnh vực thực sự.

Yearbook isn’t even a real class.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ chụp hình cô ấy, nhưng bởi vì những cô gái như vậy không đi chơi với ” gã kỉ yếu “, với tớ.

So, yeah, I took pictures of her, but that’s because girls like that don’t hang out with the yearbook guy, with me.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã mặc nó đến trường, có một nhiếp ảnh gia chụp kỉ yếu hay đi quanh các hội trường, nhưng ông ấy chẳng bao giờ thấy tôi, với những lí do dần trở nên rõ ràng.

I did wear it to school, there was a yearbook photographer patrolling the halls, but he never found me, for reasons that are about to become clear.

ted2019

Nhưng có một hiện tượng bắt đầu vào thế kỉ 13 chủ yếu vào thời kì Phục hưng ở phương Tây, đã gây nên một đợt khủng hoảng nhận thức lớn nhất trong lịch sử loài người

But a phenomenon started in the 13th century, mainly in the Renaissance, in the West, that caused the biggest identity crisis in the history of humankind.

ted2019

Phí tổn quân sự tăng không ngừng trong thế kỉ thứ 3, chủ yếu dành cho cuộc chiến với đế quốc Sassanid mới phục hưng ở Ba Tư.

Military expenses increased steadily during the 3rd century, mainly in response to the war with the Sasanian Empire, which revived in the middle of the 3rd century.

WikiMatrix

Ta đã là một sát thủ Hắc Thạch hàng thập kỉ rồi… bây giờ ta đã già yếu.

I’ve been a Dark Stone assassin for decades. Now I am old and sick .

QED

Giữa thế kỉ thứ 8, Đường Đế Quốc ngày càng yếu kém Triều đình xây dựng phiên trấn ở biên thùy

Two centuries later, the militarized provinces waver in their loyalty to the Court.

OpenSubtitles2018. v3

Những sử gia đầu tiên viết về Edward vào các thế kỉ XVI và XVII chủ yếu viết các công trình biên niên sử, và ít sử dụng làm hồ sơ chính thức vào thời kì này.

The first histories of Edward in the 16th and 17th centuries drew primarily on the works of the chroniclers, and made little use of the official records of the period.

WikiMatrix

Thập kỉ sau đó, hóa ra nguyên nhân chủ yếu cho sự mù lòa đó lại là do nhiễm trùng từ một loại vi khuẩn.

Decades later, it turned out that the source of their blindness was most likely some sort of bacterial infection.

ted2019

Xem thêm: Spirometry là gì

Đó là một câu hỏi cốt yếu mà loài người đã suy ngẫm trong hàng thế kỉ.

It’s an essential question that humans have been wondering about for centuries .

QED

Sansweet đã nói rằng “một yếu tố lớn của tương lai Star Wars và Lucasfilm chính là kỉ xảo CGI”.

Sansweet has said that “a large component of the future of Star Wars and Lucasfilm is CGI animation.”

WikiMatrix

Công việc tìm kiếm cho đặc điểm hay những yếu tố của người lãnh đạo đã được thực hiện trong nhiều thế kỉ.

The search for the characteristics or traits of leaders has been ongoing for centuries.

WikiMatrix

Tuy vậy, quyền lực chính trị của tu viện suy yếu dần đi trong thế kỉ 14, bắt đầu với sự thiết lập của Zunftordnung (luậtphường hội) vào năm 1336 bởi Rudolf Brun, cũng là người thị trưởng độc lập đầu tiên, nghĩa là không được chỉ định bởi bà tu viện trưởng.

However, the political power of the convent slowly waned in the fourteenth century, beginning with the establishment of the Zunftordnung (guild laws) in 1336 by Rudolf Brun, who also became the first independent mayor, i.e. not assigned by the abbess.

WikiMatrix

Trong đó, Goldratt thảo luận về lịch sử của ngành khoa học kỉ luật, so sánh điểm mạnh và điểm yếu của các ngành khác nhau, và thừa nhận nguồn thông tin và cảm hứng cho quá trình tư duy và phương pháp đường găng.

In these, Goldratt discusses the history of disciplinary sciences, compares the strengths and weaknesses of the various disciplines, and acknowledges the sources of information and inspiration for the thinking processes and critical chain methodologies.

WikiMatrix

Năm 1973, Hoàng Kỉ Tác đầu hàng Thủ hiến Abdul Rahman Ya’kub; sự kiện này làm suy yếu đáng kể sức mạnh của đảng cộng sản.

In 1973, Bong surrendered to chief minister Abdul Rahman Ya’kub; this significantly reduced the strength of the communist party.

WikiMatrix

Nhưng có một yếu tố gây tò mò ở thời gian còn lại thế kỉ 20, bởi vì chúng ta chứng kiến sự suy giảm nhanh chóng trong sự hiện đại hóa của Hồi giáo.

But there is a very curious pattern in the rest of the 20th century, because we see a sharp decline in this Islamic modernist line.

ted2019

Hầu như tất cả công sức của chúng ta đều nằm trong chiếc hộp này. cách mạng chống đỡ ở những bối cảnh theo quy định, đạt đến một phiên bản tốt hơn của hệ thống trường học ở Bismarck một cách thiết yếu mà đã phát triển vào thế kỉ 19.

Almost all our effort goes in this box, sustaining innovation in formal settings, getting a better version of the essentially Bismarckian school system that developed in the 19th century.

ted2019

Mặc dù ông dành hơn hai thập kỉ cho sự nghiệp máy tính nhưng ông được chủ yếu được biết đến trong việc cùng với IBM cố gắng đăng ký giấy phép CP/M cho các máy tính IBM vào năm 1980 tuy nhiên đã không thành công.

Although his career in computing spanned more than two decades, he is mainly remembered in connection with IBM’s unsuccessful attempt in 1980 to license CP/M for the IBM PC.

WikiMatrix

Trong thế kỉ 19, nếu bạn có một phòng thí nghiệm dưới tầng hầm bạn có thể tạo ra những khám phá trọng yếu về khoa học ngay tại nhà mình.

In the 19 th century, if you had a basement lab, you could make major scientific discoveries in your own home .

QED

Những trận đấu tay đôi suy yếu và kết thúc vào khoảng thế kỉ 16 trước công nguyên với sự du nhập tinh thần danh dự của người Ý và dòng văn học đề cao sự lịch thiệp – nổi bật nhất là tác phẩm “Libro del Cortegiano” của Baldassare Castiglione(Cuốn sách của những người lịch thiệp) xuất bản năm 1528, và “II Duello” của Girolamo Muzio, xuất bản năm 1550.

The duel arrived at the end of the sixteenth century with the influx of Italian honor and courtesy literature – most notably Baldassare Castiglione’s Libro del Cortegiano (Book of the Courtier), published in 1528, and Girolamo Muzio’s Il Duello, published in 1550.

WikiMatrix

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp