Mẫu 07 – Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo TT 23

mẫu 07 – báo cáo tình hình sử dụng lao động theo tt 23

mẫu 07 – báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (báo cáo tình hình sử dụng lao động) ban hành kèm theo thông tư 23/2014/tt-blĐtbxh của bộ công huân – thương binh và xã hội.

– hàng năm doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng công huân 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, chậm nhất trước ngày 25/5 và ngày 25/11 theo mẫu dưới đây:

Bạn đang xem: Mẫu 07 – Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo TT 23

– nơi nộp: phòng lĐtbxh quận huyện nơi công ty trú đóng.

kẾ toÁn thiÊn Ưng

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc

—————

số: ………

—————

……, ngày … tháng … năm …..

bÁo cÁo tÌnh hÌnh thay ĐỔi vỀ lao ĐỘng 6 thÁng ĐẦu nĂm ………….. (hoẶc cuỐi nĂm …………..)

kính gửi: phòng
công lao – thương binh và xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố… (hoặc sở công sức – thương binh và xã hội tỉnh/thành phố…)

loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần): công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

báo cáo tình hình thay đổi về công tích của đơn vị như sau:

i. số lao động đầu kỳ

Đơn vị: người

tổng số

trong đó công tích nữ

trình độ chuyên môn kỹ thuật

loại hợp đồng lao động

ghi chú

Đại học trở lên

cao đẳng/ cao đẳng nghề

trung cấp/ trung cấp nghề

sơ cấp nghề

dạy nghề thường xuyên

chưa qua đào tạo

không xác định thời hạn

xác định thời hạn

theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

50

20

10

20

12

Xem thêm: Đối tượng Range trong Excel VBA

8

22

28

ii. số công sức tăng trong kỳ

tổng số

trong đó lao động nữ

trình độ chuyên môn kỹ thuật

loại hợp đồng công tích

ghi chú

Đại học trở lên

cao đẳng/ cao đẳng nghề

trung cấp/ trung cấp nghề

sơ cấp nghề

dạy nghề thường xuyên

chưa qua đào tạo

không xác định thời hạn

xác định thời hạn

theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

iii. số công tích giảm trong kỳ

tổng số

trong đó công sức nữ

trình độ chuyên môn kỹ thuật

loại hợp đồng lao động

lý do giảm

Đại học trở lên

cao đẳng/ cao đẳng nghề

trung cấp/ trung cấp nghề

sơ cấp nghề

dạy nghề thường xuyên

chưa qua đào tạo

không xác định thời hạn

xác định thời hạn

theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

nghỉ hưu

Đơn phương chấm dứt hợp đồng công phu/hợp đồng làm việc

kỷ luật sa thải

thỏa thuận chấm dứt

lý do khác

x

x

x

x

x

x

x

x

Xem thêm: File Excel theo dõi TSCĐ tính theo ngày theo phương pháp đường thẳng

x

x

x

x

x

x

x

iv. số công trạng cuối kỳ

tổng số

trong đó công phu nữ

trình độ chuyên môn kỹ thuật

loại hợp đồng công phu

ghi chú

Đại học trở lên

cao đẳng/ cao đẳng nghề

trung cấp/ trung cấp nghề

sơ cấp nghề

dạy nghề thường xuyên

chưa qua đào tạo

không xác định thời hạn

xác định thời hạn

theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

50

20

10

20

12

8

22

28

thủ trưởng đơn vị (chữ ký, dấu) họ và tên

 tải báo cáo tình hỉnh sử dụng lao động về: tại đây:

tải về

nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

bước 2: gửi yêu cầu vào mail: lavaspt@gmail.com  (tiêu đề ghi rõ tài liệu muốn tải)

– ngoài ra, khi có những luật thuế mới các bạn sẽ gửi vào mail mà các bạn đăng ký

xem thêm: quy định về báo cáo sử dụng công phu

cÔng ty kẾ toÁn thiÊn Ưng

chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

mr nam: 0867 07 67 643 042

email: lavaspt@gmail.com

website: ketoanthienung.org

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel