mặt cắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Và đây là một trong những ảnh mặt cắt đồ hộp.

And one of our canning cutaways.

ted2019

Và bây giờ bạn có thể phân vân làm sao chúng tôi tạo ra những ảnh mặt cắt?

Now you might wonder, how do we make these cutaways?

ted2019

Ai mà chẳng có một khối tám mặt cắt ngắn ở nhà?(

Who doesn’t have a truncated octahedron at home?

ted2019

Mặt cắt Đất Hứa

Cross Section of the Promised Land

jw2019

Chuyển qua hình ảnh rõ nét mặt cắt bụng.

Switching to high-res cuts of the abdomen.

OpenSubtitles2018. v3

Tương tự An-12, chiếc máy bay này có mặt cắt thân hình tròn.

Like the An-12, the aircraft has a circular fuselage section.

WikiMatrix

Huchen có một cơ thể mảnh mai đó là gần tròn ở mặt cắt ngang.

The huchen has a slender body that is nearly round in cross-section.

WikiMatrix

Nhiều thân dương xỉ có mô phloem ở cả hai phía của xylem trên mặt cắt ngang.

Many fern stems have phloem tissue on both sides of the xylem in cross-section.

WikiMatrix

Nếu bạn nhìn vào mặt cắt ngang của não người, từ trên xuống,

Not psychology, biology .

QED

Đây là một bức ảnh được gọi là mặt cắt.

This is a picture called a cutaway.

ted2019

Đây là mặt cắt của miếng hamburger.

Here’s our hamburger cutaway.

ted2019

“Em yêu, lấy cái khối tám mặt cắt ngắn ra đây, chúng ta đang có khách.”

“Honey, get the truncated octahedron, we’re having guests.”

ted2019

Chúng ta không đang xem Xem đây là một mặt cắt của nhà chúng tôi.

We’re not looking at — think of this as a dollhouse cutaway of our house .

QED

Như cái tên cho thấy, một thiên hà elíp có hình dạng mặt cắt của một elíp.

As the name suggests, an elliptical galaxy has the cross-sectional shape of an ellipse.

WikiMatrix

Đầu có kích thước trung bình với một mặt cắt thẳng, mắt to và mở, và tai dài.

The head is medium in size with a straight profile, the eye is large and open, and the ears are long.

WikiMatrix

Ngoài các tấm hình mặt cắt, chúng tôi cũng giải thích các vấn đề vật lý.

In addition to cutaways, we also explain physics .

ted2019

Trong phần hai, ông tính toán các vị trí cân bằng của các mặt cắt của các hình parabol.

In the second part, he calculates the equilibrium positions of sections of paraboloids.

WikiMatrix

Súng có thiết kế tương đối đơn giản, với hầu hết các vùng có mặt cắt ngang một vòng.

The gun is of relatively simple design, with most parts having a round cross-section.

WikiMatrix

Mặt cắt tham chiếu chính thức nằm cách 500 m về phía bắc làng Fuentelsaz thuộc tỉnh Guadalajara, Tây Ban Nha.

The global reference profile (GSSP) is located 500 meters north of the village of Fuentelsaz in the Spanish province of Guadalajara.

WikiMatrix

Một chùm tia cực tím chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng mặt cắt ngang chính xác của vật thể.

An ultraviolet light beam shines through the window, illuminating the precise cross-section of the object.

WikiMatrix

Sau đó, laser điều khiển bằng máy tính kết hợp bột thành một mặt cắt ngang của bộ phận động cơ.

Then computer-controlled laser fuses the powders into a cross section of the engine component.

WikiMatrix

Mặt cắt ngang của các sợi cơ được nhuộm bằng Gmöri trichrom stain được xem bằng kính hiển vi quang học.

Cross-section of muscle fibers stained with Gömöri trichrome stain is viewed using light microscopy.

WikiMatrix

Chúng ta có thể hình dung Hình cầu là một tập hợp các mặt cắt 2D của một vật thể 3D.

We can think of this visit as a series of 2D crosssections of a 3D object.

QED

Tham số θ xác định góc trong mặt phẳng xy và v xác định vị trí trên mặt cắt hình số 8.

The parameter θ gives the angle in the xy plane as well as the rotation of the figure 8, and v specifies the position around the 8-shaped cross section.

WikiMatrix

Mặt cắt Wine Haven gần Robin Hood’s Bay (Yorkshire, Anh) được xác định là mặt cắt tham chiếu chính thức (GSSP).

The Wine Haven profile near Robin Hood’s Bay (Yorkshire, England) has been appointed as global reference profile for the base (GSSP).

WikiMatrix

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp