Mobile Station International Subscriber Directory Number (MSISDN) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Mobile Station International Subscriber Directory Number (MSISDN) là gì?

Mobile Station International Subscriber Directory Number (MSISDN) là Trạm di động quốc tế Subscriber Số Directory (MSISDN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile Station International Subscriber Directory Number (MSISDN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một trạm di động quốc tế Subscriber mục Số ( MSISDN ) là một số ít sử dụng cho việc xác lập quốc tế những số điện thoại di động. Số này cũng gồm có những mã vương quốc và mã điểm đến vương quốc đặc trưng điều hành quản lý của thuê bao, thường được sử dụng để theo dõi những cuộc gọi đến thuê bao. Một MSISDN cũng được biết đến như một trạm di động Integrated Services Digital Số ( MSISDN ) .

Giải thích ý nghĩa

Một MSISDN duy nhất phân loại một thuê bao trong Global System for Mobile Communications (GSM) hoặc hệ thống viễn thông di động toàn cầu (UMTS). Đây là số điện thoại của thẻ Subscriber Identity Module (SIM) được hiển thị trên điện thoại di động hoặc di động.
MSISDN đánh số tuân thủ đánh số kế hoạch quy định tại ITU Viễn thông Standardization Sector (ITU-T) khuyến nghị E.164. Các MSISDN và International Mobile Subscriber Identity (IMSI) là rất cần thiết để xác định thuê bao di động. IMSI thường xác định SIM và được sử dụng như một chìa khóa cơ sở dữ liệu thuê bao. Các MSISDN là số gọi cho các cuộc gọi trái phiếu để điện thoại di động.
Một MSISDN có thể được viết bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào nguồn hoặc tiêu chuẩn hóa cơ thể và được giới hạn đến 15 chữ số, trừ tiền tố.

Xem thêm: Rave là gì? Tìm hiểu về Rave

What is the Mobile Station International Subscriber Directory Number (MSISDN)? – Definition

A Mobile Station International Subscriber Directory Number ( MSISDN ) is a number used for the international identification of mobile phone numbers. The number also includes the country code and a national destination code characterizing the subscriber’s operator, which is usually used to track calls to subscribers. A MSISDN is also known as a Mobile Station Integrated Services Digital Number ( MSISDN ) .

Understanding the Mobile Station International Subscriber Directory Number (MSISDN)

A MSISDN uniquely classifies a subscription in the Global System for Mobile Communications ( GSM ) or Universal Mobile Telecommunications System ( UMTS ) networks. It is the telephone number of the Subscriber Identity Module ( SIM ) card displayed on mobile or cellular phones. MSISDN numbering adheres to numbering plans defined in ITU Telecommunications Standardization Sector ( ITU-T ) recommendation E. 164. The MSISDN and International Mobile Subscriber Identity ( IMSI ) are essential to identifying mobile subscribers. The IMSI usually identifies the SIM and is used as a subscriber database key. The MSISDN is the number dialed to bond calls to mobile phones. A MSISDN may be written in various ways, depending on the source or standardization body toàn thân and is limited to 15 digits, excluding prefixes .

Thuật ngữ liên quan

  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
  • ITU Telecommunications Standardization Sector (ITU-T)
  • E.164
  • International Mobile Subscriber Identity (IMSI)
  • Internet
  • Wireless
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Telephony
  • Mobile Identification Number (MIN)

Source: Mobile Station International Subscriber Directory Number (MSISDN) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp