người dân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Người dân ở Sept-Sorts được gọi là Septsortais.

Inhabitants of Sept-Sorts are called Septsortais.

WikiMatrix

Ông cũng được mô tả là đã áp thuế và phu dịch nặng nề đối với người dân.

He was also described as imposing heavy tax and labor burdens on the people.

WikiMatrix

Và họ chỉ nhận ra khi người dân Mỹ lay động họ thức tỉnh.

And when they do, it’s always because the American public shakes them.

ted2019

Chúng quá yếu để chiến đấu, cũng như người dân của người.

They are too weak to fight, as are your people.

OpenSubtitles2018. v3

Người dân đang chết dần chết mòn vì không có việc làm.

People are dying because they don’t have jobs.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thấy độ tuổi của người dân trên đường phố Châu Âu?

And can you look at the age of the people on the streets of Europe?

ted2019

Ngài định làm như thế nào để người dân hiểu được…

How are you going to get it across to the American people?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng người dân Châu Phi dùng ứng dụng này tự chụp chính họ trong các khu du lịch.

But Africans were using this platform to take some kind of ownership of the tourism sectors.

ted2019

Họ được tìm thấy bởi những người dân địa phương, và đưa họ tới một bệnh viện.

She was found by a neighbour, and taken to hospital.

WikiMatrix

Thực sự cho người dân để dành nỗ lực.

Really let people to spend effort.

QED

Người dân của chúng ta!

Our people!

OpenSubtitles2018. v3

Người dân ở Seine-Port được gọi là Saint-Portais.

Inhabitants of Seine-Port are called Saint-Portais.

WikiMatrix

Số thuốc nổ cho thấy một mối de dọa rất lớn… đến an nguy của người dân.

Those explosives mean there is an imminent threat… of serious harm to the civilian population.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: Spirometry là gì

Người dân ở đó không tin Đức Giê-hô-va.

This city is in the land of Canaan, where the people do not believe in Jehovah.

jw2019

Người dân ở đây được gọi là Léchellois.

Inhabitants are called Léchellois.

WikiMatrix

Người dân ở Corseul được gọi là Coriosolites hay Curiosolites.

Inhabitants of Corseul are called coriosolites or curiosolites in French.

WikiMatrix

Người dân ở đây được gọi là Blandynois.

The inhabitants are called Blandynois.

WikiMatrix

Từ nguồn nước thường nhật của người dân

From the people ‘ s daily supply

opensubtitles2

Dịch vụ Comcast dành cho người dân Mỹ và thương mại tại 40 bang và Quận của Columbia.

Comcast services U.S. residential and commercial customers in 40 states and in the District of Columbia.

WikiMatrix

Muốn với trên đầu trang của người dân để trò chuyện một trò chuyện.

Want to with on top of people to chat one to chat.

QED

Người dân ở đây được gọi là Ostéraciens.

Inhabitants are called Ostéraciens.

WikiMatrix

Một lý do là vì những người dân mà họ khinh miệt đã nghe theo ngài.

One factor was his popularity with the common people, whom the former looked down on.

jw2019

Còn người dân Tombstone thì sao?

What about the people of Tombstone?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng với những người dân ở các nước nghèo, con số này ít hơn một tấn.

For people in poor countries, it’s less than one ton.

ted2019

Người dân Tokyo bắt đầu công việc to lớn là xây lại thành phố của họ.

The people of Tokyo took up the enormous task of rebuilding their city.

jw2019

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp