phân bổ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Các báo cáo Analytics sử dụng ba mô hình phân bổ sau:

The Analytics reports use three attribution models :

support.google

Khi bạn đánh giá một sự kiện, hãy chọn một mô hình phân bổ:

When you’re evaluating an sự kiện, choose an attribution Model :

support.google

Nhà xuất bản Google Ad Manager sử dụng AdSense để phân bổ động.

A Google Ad Manager publisher who uses AdSense for dynamic allocation.

support.google

Bạn có thể xem tổng điểm được phân bổ cho các mục đề xuất đã loại bỏ.

You can see the total score attributed to dismissed recommendations .

support.google

Việc phân bổ vị trí đã được Hội đồng FIFA công bố vào ngày 13-14 tháng 10 năm 2016.

The slot allocation was approved by the FIFA Council on 13–14 October 2016.

WikiMatrix

HTTP 301 đảm bảo rằng tất cả xếp hạng được phân bổ trở lại URL nguồn tin.

HTTP 301 ensures that all ranking is attributed back to the source URL .

support.google

Thời lượng phân bổ cho sự kiện first_open là 30 ngày.

The attribution window for first_open is 30 days .

support.google

Nó cũng quyết định việc phân bổ các nguồn lực của công ty.

It also envisaged the pooling of factory resources .

WikiMatrix

Lưu ý rằng tất cả các quy tắc đều chỉ định phân bổ tín dụng có liên quan.

Note that the rules all specify relative credit distribution.

support.google

Bạn có thể áp dụng một trong bốn mô hình phân bổ cho báo cáo:

You can apply one of four attribution models to a report :

support.google

Thời lượng phân bổ cho chiến dịch tương tác lại là 6 tháng.

The attribution window for a re-engagement chiến dịch is 6 months .

support.google

Phân bổ là tập hợp báo cáo về chuyển đổi của bạn.

Attribution is a set of reports about your conversions .

support.google

Google Ads cung cấp nhiều mô hình phân bổ:

Google Ads offers several attribution models :

support.google

Xem thêm: Tháng 1 là cung gì? Tính cách, vận mệnh, tình yêu của người sinh tháng 1

Yêu cầu Ad Manager có bao gồm Phân bổ động.

Ad Manager requests include Dynamic Allocation.

support.google

Phần mềm thuộc loại này được gọi là phân bổ tiếp thị.

Software of this type is called marketing attribution.

WikiMatrix

Ngay cả quỹ của HSBC cũng chỉ phân bổ theo mục tiêu mức 1,5% cho quốc gia này .

Even HSBC ‘s fund only has a 1.5 % target allocation to the country .

EVBNews

Analytics sẽ không thể phân bổ đúng cách lưu lượng truy cập trên trang web này.

Analytics will not be able to properly attribute traffic on this site .

support.google

Hãy sử dụng tệp Backfill để biết thông tin về số lần hiển thị được phân bổ động.

Use the Backfill file for information on dynamically-allocated impressions.

support.google

Chuyển đổi ngoại tuyến đã nhập tương thích với Báo cáo phân bổ.

Imported offline conversions are compatible with Attribution reports .

support.google

Hơn nữa, ngân sách được phân bổ cho bảo trì chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu.

Moreover, the allocated budget for maintenance only meets 25% of the need.

worldbank.org

Và chúng ta có thể phân bổ lại ngân quỹ tái tranh cử của ngài cho năm 2016…

And we can reallocate some of your existing 2016 reelection funds…

OpenSubtitles2018. v3

Chu trình của nước phân bổ nước sạch, tinh khiết khắp hành tinh chúng ta.

The water cycle distributes fresh, clean water around the planet.

jw2019

Tăng phúc lợi xã hội (phân bổ nguồn lực hiệu quả).

Increase social welfare (efficient resource allocation).

WikiMatrix

Xem cô ấy phân bổ sự nỗ lực, sức lực, sự tập trung của cô ấy vào đâu.

Look at where she allocates her efforts, her energy, her attention .

ted2019

Ngoài ra cũng cần áp dụng cơ chế thị trường trong phân bổ vốn và đất đai.

In addition, it will be critical to adopt more market based approaches to access land and capital.

worldbank.org

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp