Side là gì

Bạn đang xem:

Mặt, mặt phẳng a cube has six sides hình khối có sáu mặt two sides of house hai bên cạnh nhà two sides of a sheet of paper hai mặt của tờ giấy the right side of cloth mặt phải của vải the seamy side of life mặt trái của cuộc đời
(toán học) cạnh opposite sides of a parallelogram hai cạnh đối nhau của một hình bình hành

Mép, lề, bờ, ranh giới; bìa rừng a table by the side of one”s bed một cái bàn bên cạnh giừơng ngủ

Sườn, lườn, triền, vách side of mutton sườn cừu to fight side by side sát cánh chiến đấu

Phe, phái, phía to take sides with somebody; to take the sides of somebody về phe với ai justice is on our side chúng ta có chính nghĩa there is much to be said on both sides cả hai phe đều có nhiều vấn đề cần nói the winning side phe thắng
cạnh, phía on the left side ở bên trái; side opposite angle cạnh đối diện ở góc side of a polygon cạnh của một đa giác adjacnet side cạnh kề front side chính diện initial side (of a angle) cạnh đầu (của một góc) terminal side (of an angle) cạnh cuối (của một góc)
bên cạnh side chapel nhà nguyện ở bên cạnh side marker light đèn mốc bên cạnh side pond bể chứa bên (cạnh buồng âu tầu) side relief angle góc khe hở bên cạnh side stitching sự khâu đóng bên cạnh side valve engine (svengine) ô tô động cơ van bên cạnh side view sự nhìn từ bên cạnh
phần compressive side phần bị nén delivery side ống phân phối high side phần áp suất cao one-side distributive law luật phân phối một phía paper side guides các bộ phận dẫn giấy side effect phản ứng phụ side member phần bên side reaction phản ứng phụ side shaft trục phân phối side support phần đỡ ghế side-lobe discrimination sự phân biệt thùy bên tension side phần bị kéo tool side dial khâu vi phân đầu dao

Xem thêm:

phía adhesive side phía dính air side heat transfer sự truyền nhiệt phía không khí air side heat transfer truyền nhiệt phía không khí air side heat transfer coefficient hệ số truyền nhiệt phía không khí air side measurement đo đạc phía không khí air side measurement sự đo đạc phía không khí at the line side về phía đường dây bottom side sounding sự thám trắc phía dưới calling side phía gọi carrier-side phía sóng mang chamfered side phía xiên charging side phía chất tải (của máy) charging side phía chịu tải client-side application ứng dụng phía máy khách component side phía linh kiện condensing side phía ngưng tụ coolant side phía chất tải lạnh cooling water side phía nước giải nhiệt delivery side phía đẩy discharge side phía đẩy discharge side phía dỡ tải discharge side phía dỡ tải (máy) discharge side phía xả double-side stand khán đài hai phía drive side phía dẫn động entry side phía nạp entry side phía vào evaporator side phía áp suất thấp evaporator side phía dàn bay hơi evaporator side phía giàn bay hơi exhaust side phía bên thải exit side phía ra exit side phía xả face side phía chính diện feed side phía đưa vào (cưa) felt side phía phớt felt side phía trên formative night-side region vùng nguồn phía tối front side phía trước gauge side phía giữa hai ray GO side phía có thể vào được grain side phía có lông (đai da) heat abstraction side phía thải nhiệt heat rejection side phía thải nhiệt high side phía cap áp high-side drier bộ sấy phía cao áp high-side drier phin sấy phía cao áp high-side equipment thiết bị phía cao áp high-side piping ống dẫn phía cao áp high-side receiver bình chứa phía cao áp high-side receiver bình gom phía cao áp high/medium/low voltage side phía cao áp/trung áp/hạ áp image-side phía (không gian) ảnh image-side focus tiêu điểm (phía) ảnh inlet side phía hút vào inlet side phía nạp vào intake side phía hút vào intake side phía nạp vào lee side phía khuất gió Left Hand Side (LHS) phía bên trái left side phía bên trái line side phía đường dây Line-Side Answer Supervision (LSAS) giám sát trả lời phía đường dây local side phía cục bộ local side phía nội tại low side đầu thấp, phía thấp low side phía hạ áp low-pressure side phía áp suất thấp low-pressure side phía hạ áp low-side drier phin sấy phía hạ áp low-side heat exchanger bộ trao đổi nhiệt phía hạ áp low-side liquid separator bộ tách lỏng phía hạ áp low-temperature side phía nhiệt độ thấp near side phía bên trái NOT GO side phía không vào được object-side focus tiêu điểm (phía) vật on the downstream side về phía hạ lưu on the upstream side về phía thượng lưu one side inverse nghịch đảo một phía one-side distributive law luật phân phối một phía one-side fissure vết nứt một phía one-side polyhedron đa diện một phía one-side protection bảo vệ một phía one-side stand khán đài một phía one-side surface mặt một phía one-side welding sự hàn một phía open side phía hở outlet side phía thoát ra oxide side phía ôxit power takeoff side phía trích công suất ra pressure side phía có áp lực pressure side phía đẩy ra rail field side phía giữa hai ray rail gauge side phía giữa hai ray rear side window cửa hông phía sau refrigerant side phía môi chất lạnh refrigerant-side heat transfer truyền nhiệt phía môi chất lạnh refrigerating plant low side phía áp thấp của hệ (thống) lạnh refrigerating plant low side phía áp thấp của hệ thống lạnh secondary side phía phụ secondary side phía thứ cấp sending side phía gửi side antrance chamber buồng có lối vào phía bên side collision sự va chạm phía bên side-hung window cửa sổ treo một phía soldered side phía hàn suction side phía áp thấp suction side phía hút suction side phía hút vào surface of one side mặt một phía tender side phía mềm mại tensile side phía chịu kéo tension side phía chịu kéo tension side phía chịu kéo (dầm bị uốn) three-side stop cái chặn ba phía tip side phía đầu mút (chỉ dây ở một mạch) tip side phía đỉnh top side phía trên top side phía trên cùng turnout side phía bẻ ghi upstream side phía thượng lưu user-side phía người dùng vendor-side phía người bán water side heat transfer hệ số truyền nhiệt phía nước water side heat transfer coefficient hệ số truyền nhiệt phía nước weather side phía đầu gió windward side phía đầu gió wing rail side phía ray tiếp dẫn wire side phía lưới
sườn bên
sườn mặt sau
vách side factor hệ số vách (lòng dẫn) side wall vách bên side wall sample-catcher dụng cụ lấy mẫu vách side wall sampling sự lấy mẫu vách giếng

Kinh tế

bên
phía back side phía sau discharge side phía cho vào high (pressure) side phía áp lực cao long rib side phía sườn con thịt lợn low (pressure) side phía áp lực thấp reduction side phía nghiền rib side phía sườn side shaving cạo lông phía sườn con lợn suction side phía hút
sườn long rib side phía sườn con thịt lợn rib side phía sườn side shaving cạo lông phía sườn con lợn
triền

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective ancillary, incidental, indirect, lateral, lesser, marginal, not the main, oblique, off-center, postern, roundabout, secondary, sidelong, sideward, sideways, sidewise, skirting, subordinate, subsidiary, superficial, collateral, homonymous, ipsilateral, juxtaposed, juxtapositional, parallel, unilateral
noun aspect, attitude, border, bottom, boundary, direction, disposition, division, elevation, face, facet, flank, front, hand, haunch, jamb, lee, limit, loin, margin, part, perimeter, periphery, posture, quarter, rear, rim, sector, stance, stand, surface, top, verge, view, wing, angle, appearance, belief, light, opinion, outlook, phase, position, slant, standpoint, viewpoint, behalf, belligerent, camp, cause, combatant, competition, contestant, crew, enemy, faction, foe, interest, party, rival, sect, team, frame of reference, regard, respect, broadside, profile
verb clad, cover, sheathe, skin

Xem thêm: Khấu Hao Tài Sản Cố Định Là Gì, Phương Pháp Tính Khấu Hao Mới Nhất Năm 2020

phrasal verb advocate, back, champion, endorse, get behind, plump for, recommend, stand behind, stand by, uphold

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Bạn đang xem: Side là gì Mặt, mặt phẳng a cube has six sides hình khối có sáu mặt two sides of house hai bên cạnh nhà two sides of a sheet of paper hai mặt của tờ giấy the right side of cloth mặt phải của vải the seamy side of life mặt trái của cuộc đời(toán học) cạnh opposite sides of a parallelogram hai cạnh đối nhau của một hình bình hànhMép, lề, bờ, ranh giới; bìa rừng a table by the side of one”s bed một cái bàn bên cạnh giừơng ngủSườn, lườn, triền, vách side of mutton sườn cừu to fight side by side sát cánh chiến đấuPhe, phái, phía to take sides with somebody; to take the sides of somebody về phe với ai justice is on our side chúng ta có chính nghĩa there is much to be said on both sides cả hai phe đều có nhiều vấn đề cần nói the winning side phe thắngcạnh, phía on the left side ở bên trái; side opposite angle cạnh đối diện ở góc side of a polygon cạnh của một đa giác adjacnet side cạnh kề front side chính diện initial side (of a angle) cạnh đầu (của một góc) terminal side (of an angle) cạnh cuối (của một góc)bên cạnh side chapel nhà nguyện ở bên cạnh side marker light đèn mốc bên cạnh side pond bể chứa bên (cạnh buồng âu tầu) side relief angle góc khe hở bên cạnh side stitching sự khâu đóng bên cạnh side valve engine (svengine) ô tô động cơ van bên cạnh side view sự nhìn từ bên cạnhphần compressive side phần bị nén delivery side ống phân phối high side phần áp suất cao one-side distributive law luật phân phối một phía paper side guides các bộ phận dẫn giấy side effect phản ứng phụ side member phần bên side reaction phản ứng phụ side shaft trục phân phối side support phần đỡ ghế side-lobe discrimination sự phân biệt thùy bên tension side phần bị kéo tool side dial khâu vi phân đầu daoXem thêm: Cover Letter Là Gì – Cách Viết Cover Letter Hoàn Hảo Nhất phía adhesive side phía dính air side heat transfer sự truyền nhiệt phía không khí air side heat transfer truyền nhiệt phía không khí air side heat transfer coefficient hệ số truyền nhiệt phía không khí air side measurement đo đạc phía không khí air side measurement sự đo đạc phía không khí at the line side về phía đường dây bottom side sounding sự thám trắc phía dưới calling side phía gọi carrier-side phía sóng mang chamfered side phía xiên charging side phía chất tải (của máy) charging side phía chịu tải client-side application ứng dụng phía máy khách component side phía linh kiện condensing side phía ngưng tụ coolant side phía chất tải lạnh cooling water side phía nước giải nhiệt delivery side phía đẩy discharge side phía đẩy discharge side phía dỡ tải discharge side phía dỡ tải (máy) discharge side phía xả double-side stand khán đài hai phía drive side phía dẫn động entry side phía nạp entry side phía vào evaporator side phía áp suất thấp evaporator side phía dàn bay hơi evaporator side phía giàn bay hơi exhaust side phía bên thải exit side phía ra exit side phía xả face side phía chính diện feed side phía đưa vào (cưa) felt side phía phớt felt side phía trên formative night-side region vùng nguồn phía tối front side phía trước gauge side phía giữa hai ray GO side phía có thể vào được grain side phía có lông (đai da) heat abstraction

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp