Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì ?

Ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác – Lê nin

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản lớn về phong cách đạo đức cách mạng Bác đã để lại cho dân tộc. Vậy theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? Sau đây là đáp án trả lời cho câu hỏi này, mời các bạn cùng tham khảo.

 • Bài thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận
 • Cần làm gì để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

 • Bản chất cách mạng
 • Bản chất khoa học
 • Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
 • Phương pháp làm việc biện chứng

Trên đây là 4 quan điểm được đưa ra để những bạn đọc suy ngẫm xem theo quản trị Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì .

Câu trả lời đưa ra ở đây là đáp án C. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa nhân đạo triệt để.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Mobitool.

Xem thêm: Rave là gì? Tìm hiểu về Rave

Ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác – Lê nin

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản lớn về phong cách đạo đức cách mạng Bác đã để lại cho dân tộc. Vậy theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? Sau đây là đáp án trả lời cho câu hỏi này, mời các bạn cùng tham khảo.

 • Bài thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận
 • Cần làm gì để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

 • Bản chất cách mạng
 • Bản chất khoa học
 • Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
 • Phương pháp làm việc biện chứng

Trên đây là 4 quan điểm được đưa ra để những bạn đọc suy ngẫm xem theo quản trị Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì .Câu vấn đáp đưa ra ở đây là đáp án C. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa nhân đạo triệt để .

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Mobitool.

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp