Tổng quan về công thức trong Excel

Nếu bạn mới dùng Excel dành cho web, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy rằng nó nhiều hơn là chỉ một lưới trong đó bạn nhập số trong các cột hoặc hàng. Có, bạn có thể sử dụng Excel dành cho web để tìm tổng cho một cột hoặc hàng số, nhưng bạn cũng có thể tính toán một khoản thanh toán vay thế chấp, giải quyết các vấn đề về toán học hoặc kỹ thuật, hoặc tìm một kịch bản trường hợp tốt nhất dựa trên các số biến mà bạn cắm vào.

Excel dành cho web thực hiện điều này bằng cách sử dụng công thức trong các ô. Một công thức thực hiện các phép tính hoặc các hành động khác trên dữ liệu trong trang tính của bạn. Một công thức luôn bắt đầu với một dấu bằng (=), có thể theo sau là các số, toán tử toán học (như dấu cộng hoặc dấu trừ) và các hàm có thể thật sự tăng cường sức mạnh của công thức.

Bạn đang xem: Tổng quan về công thức trong Excel

Ví dụ, công thức sau đây có 2 nhân với 3 và sau đó cộng thêm 5 vào kết quả đáp án là 11.

=2*3+5

Công thức tiếp theo sử dụng hàm PMT để tính toán một khoản thanh toán vay thế chấp ($1.073,64), dựa trên lãi suất là 5% (5% chia cho 12 tháng bằng lãi suất hàng tháng) trong khoảng thời gian 30 năm (360 tháng) cho khoản vay là $200.000:

=PMT(0.05/12,360,200000)

Đây là một số ví dụ thêm về các công thức bạn có thể nhập vào một trang tính.

 • =A1+A2+A3    Thêm giá trị vào các ô A1, A2 và A3.

 • =SQRT(A1)    Dùng hàm SQRT để trả về căn bậc hai của giá trị trong A1.

 • =TODAY()    Trả về ngày hiện tại.

 • =UPPER(“hello”)     Chuyển đổi văn bản “hello” thành “HELLO” bằng cách sử dụng hàm trang tính UPPER.

 • =IF(A1>0)    Kiểm tra ô A1 để xác định liệu nó có chứa giá trị lớn hơn 0 hay không.

Các phần của một công thức

Một công thức có thể cũng bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các thành phần sau đây hàm, tham chiếu, toán tử và hằng số. Tổng quan về công thức

1. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị của pi: 3,142…

2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2.

3. Hằng số: Các số hoặc giá trị văn bản được nhập trực tiếp vào một công thức, như 2.

4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một số lên theo một lũy thừa và toán tử (dấu sao) * nhân các số.

Dùng hằng số trong công thức

Một hằng số là một giá trị không được tính toán; nó luôn luôn giữ nguyên. Ví dụ: ngày 9/10/2008, số 210 và văn bản “Thu nhập Hàng quý” đều là hằng số. Một biểu thức hoặc một giá trị thu được từ một biểu thức không phải là một hằng số. Nếu bạn sử dụng hằng số trong một công thức thay vì tham chiếu đến các ô (ví dụ, =0867 07 67 64), kết quả chỉ thay đổi nếu bạn sửa đổi công thức.

Dùng toán tử tính toán trong các công thức

Toán tử xác định cụ thể kiểu tính toán mà bạn muốn thực hiện trên các thành phần của một công thức. Các tính toán xuất hiện theo một thứ tự mặc định (theo các quy tắc toán học chung) nhưng bạn có thể thay đổi thứ tự này bằng các sử dụng các dấu ngoặc đơn.

Các dạng toán tử

Có bốn dạng toán tử tính toán khác nhau: số học, so sánh, móc nối văn bản và tham chiếu.

Toán tử số học

Để thực hiện các toán tử toán học căn bản, như cộng, trừ, nhân hoặc chia, kết hợp số và tính ra các kết quả bằng số, hãy sử dụng các toán tử số học sau.

Toán tử số học

Ý nghĩa

Ví dụ

+ (dấu cộng)

Phép cộng

3+3

– (dấu trừ)

Phép
trừ Dạng phủ định

3 – 1
– 1

* (dấu hoa thị)

Phép nhân

3*3

/ (dấu xuyệc ngược)

Phép chia

3/3

% (dấu phần trăm)

Phần trăm

20%

^ (dấu mũ)

Phép lũy thừa

3^2

Toán tử so sánh

Bạn có thể so sánh hai giá trị với các toán tử sau đây. Khi hai giá trị được so sánh bằng cách sử dụng các toán tử này, kết là một giá trị lô-gic — TRUE hoặc FALSE.

Toán tử so sánh

Ý nghĩa

Ví dụ

= (dấu bằng)

Bằng

A1=B1

> (dấu lớn hơn)

Lớn hơn

A1>B1

< (dấu nhỏ hơn)

Nhỏ hơn

A1<B1

Xem thêm: Cách định dạng Ngày Tháng Năm trong Excel chuẩn và thống nhất

>= (dấu lớn hơn hoặc bằng)

Lớn hơn hoặc bằng

A1>=B1

<= (dấu nhỏ hơn hoặc bằng)

Nhỏ hơn hoặc bằng

A1<=B1

<> (dấu khác)

Khác

A1<>B1

Toán tử móc nối văn bản

Sử dụng dấu và (&) để móc nối (kết nối) một hoặc nhiều chuỗi văn bản để tạo một đoạn văn bản duy nhất.

Toán tử văn bản

Ý nghĩa

Ví dụ

& (dấu “và”)

Kết nối hoặc móc nối hai giá trị để tạo thành một giá trị văn bản liên tục

“North”&”wind” kết quả là “Northwind”

Toán tử tham chiếu

Kết nối các phạm vi ô cho các tính toán với các toán tử sau đây.

Toán tử tham chiếu

Ý nghĩa

Ví dụ

: (dấu hai chấm)

Toán tử phạm vi tạo một tham chiếu đến tất cả các ô giữa hai tham chiếu bao gồm cả hai tham chiếu.

B5:B15

, (dấu phẩy)

Toán tử liên kết, kết hợp nhiều tham chiếu thành một tham chiếu

SUM(B5:B15,D5:D15)

(khoảng trống)

Toán tử giao, tạo một tham chiếu đến các ô chung cho hai tham chiếu

B7:D7 C6:C8

Thứ tự Excel dành cho web thực hiện các thao tác trong công thức

Trong một số trường hợp, thứ tự tính toán được thực hiện có thể ảnh hưởng đến giá trị trả lại của công thức, vì vậy việc hiểu thứ tự được xác định thế nào và cách bạn có thể thay đổi thứ tự để đạt kết quả mà bạn muốn rất quan trọng.

Thứ tự Tính toán

Công thức tính toán giá trị theo một thứ tự cụ thể. Một công thức luôn bắt đầu bằng dấu bằng (=). Excel dành cho web thực hiện các ký tự theo dấu bằng như một công thức. Theo sau dấu bằng là các thành phần được tính toán (toán hạng), như hằng số hoặc tham chiếu ô. Những thành phần này được phân tách bởi các toán tử tính toán. Excel dành cho web tính toán công thức từ trái sang phải, theo một thứ tự cụ thể cho từng toán tử trong công thức.

Ưu tiên toán tử

Nếu bạn kết hợp một số toán tử trong một công thức đơn, hãy Excel dành cho web thực hiện các thao tác theo thứ tự được hiển thị trong bảng sau đây. Nếu một công thức có chứa các toán tử có cùng ưu tiên — ví dụ, nếu công thức chứa cả một phép nhân và một toán tử phân cấp — Excel dành cho web đánh giá các toán tử từ trái sang phải.

Toán tử

Mô tả

: (dấu hai chấm)

(dãn cách đơn)

, (dấu phẩy)

Toán tử tham chiếu

Dạng phủ định (như trong –1)

%

Phần trăm

^

Phép lũy thừa

* và /

Phép nhân và phép chia

+ và –

Phép cộng và phép trừ

&

Kết nối hai chuỗi văn bản (móc nối)

=
< >
<=
>=
<>

So sánh

Dùng dấu ngoặc đơn

Để thay đổi thứ tự đánh giá, hãy đặt phần công thức cần được tính toán trước trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ, công thức sau đây tạo ra 11 vì Excel dành cho web thực hiện phép nhân trước khi thêm vào. Công thức này nhân 2 với 3 và sau đó cộng thêm 5 vào kết quả.

=5+2*3

Ngược lại, nếu bạn sử dụng dấu ngoặc đơn để thay đổi cú pháp, hãy Excel dành cho web thêm 5 và 2 với nhau và sau đó nhân kết quả là 3 để sản xuất 21.

=(5+2)*3

Trong ví dụ sau đây, dấu ngoặc đơn kèm theo phần đầu tiên của lực lượng công thức Excel dành cho web tính bằng B4 + 25 trước và sau đó chia kết quả bằng tổng các giá trị trong ô D5, E5 và F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Dùng hàm và hàm được lồng vào trong công thức

Hàm là công thức được định sẵn thực hiện tính toán bằng cách sử dụng các giá trị cụ thể, gọi là các đối số theo một thứ tự hoặc cấu trúc cụ thể. Hàm có thể được sử dụng để thực hiện các tính toán đơn giản hoặc phức tạp.

Cú pháp hàm

Ví dụ sau đây của hàm ROUND làm tròn một số trong ô A10 minh họa cú pháp của một hàm. Tổng quan về công thức

1. cấu trúc. Cấu trúc của một hàm bắt đầu với dấu bằng (=), theo sau bởi tên hàm, một dấu ngoặc đơn mở, các đối số cho hàm được phân tách bởi dấu phẩy và dấu ngoặc đơn đóng.

2. Tên hàm. Đối với danh sách các hàm sẵn dùng, hãy bấm một ô và bấm SHIFT+F3.

3. Đối số. Đối số có thể là số, văn bản, giá trị lô-gic như TRUE hoặc FALSE, mảng, giá trị lỗi như #N/A, hoặc tham chiếu ô. Đối số mà bạn chỉ định phải tạo giá trị hợp lệ cho đối số đó. Đối số cũng có thể là hằng số, công thức hoặc hàm khác.

4. Mẹo công cụ về đối số. Một mẹo công cụ với cú pháp và đối số xuất hiện khi bạn nhập hàm. Ví dụ, nhập =ROUND( và mẹo công cụ xuất hiện. Mẹo công cụ chỉ xuất hiện cho các hàm dựng sẵn.

Nhập hàm

Khi bạn tạo một công thức có bao gồm một hàm, bạn có thể sử dụng hộp thoại Chèn Hàm để giúp bạn nhập các hàm cho trang tính. Khi bạn nhập một hàm vào một công thức, hộp thoại Chèn Hàm hiển thị tên của hàm, mỗi đối số của hàm, một phần mô tả của hàm và mỗi đối số, kết quả hiện tại của hàm và kết quả hiện tại của toàn bộ công thức.

Để giúp tạo và sửa các công thức dễ dàng hơn và giảm thiểu lỗi gõ nhập và cú pháp, hãy dùng chức năng Tự động Điền Công thức. Sau khi bạn nhập = (dấu bằng) và bắt đầu các chữ cái hoặc kích hoạt Hiển thị, Excel dành cho web Hiển thị, bên dưới ô, danh sách thả xuống động của các hàm hợp lệ, đối số và các tên khớp với các chữ cái hoặc kích hoạt. Bạn có thể chèn một mục từ danh sách thả xuống này vào công thức.

Các hàm lồng vào

Trong trường hợp nhất định, bạn có thể cần sử dụng một hàm như một trong các đối số của hàm khác. Ví dụ, công thức sau đây sử dụng hàm AVERAGE được lồng vào và so sánh kết quả với giá trị 50.

Tổng quan về công thức

1. Các hàm AVERAGE và SUM được lồng vào trong hàm IF.

Giá trị trả về hợp lệ    Khi một hàm được lồng được dùng như một đối số, hàm được lồng phải trả về dạng giá trị giống với giá trị mà đối số sử dụng. Ví dụ, nếu một hàm trả về giá trị TRUE hoặc FALSE, hàm được lồng phải trả về giá trị TRUE hoặc FALSE. Nếu hàm không có, Excel dành cho web Hiển thị #VALUE! .

Giới hạn mức độ lồng    Một công thức có thể chứa đến bảy mức độ hàm lồng. Khi một hàm (chúng ta sẽ gọi là Hàm B) được sử dụng như một đối số trong một hàm khác (chúng ta sẽ gọi là Hàm A), Hàm B đóng vai trò một hàm mức hai. Ví dụ, cả hàm AVERAGE và hàm SUM đều là hai hàm mức hai nếu chúng được sử dụng như các đối số của hàm IF. Một hàm được lồng vào trong hàm AVERAGE đã được lồng khi đó sẽ là hàm mức ba và v.v.

Dùng tham chiếu trong công thức

Tham chiếu sẽ xác định một ô hoặc một phạm vi ô trên một trang tính và cho biết Excel dành cho web vị trí để tìm các giá trị hoặc dữ liệu mà bạn muốn sử dụng trong một công thức. Bạn có thể dùng các tham chiếu để sử dụng các dữ liệu được bao gồm trong các phần khác của một trang tính trong một công thức hoặc sử dụng giá trị từ một ô trong một số công thức. Bạn cũng có thể tham chiếu đến ô trên các trang tính khác trong cùng một sổ làm việc và đến các sổ làm việc khác. Các tham chiếu đến ô trong các sổ làm việc khác được gọi là các nối kết hoặc tham chiếu ngoài.

Kiểu tham chiếu A1

Kiểu tham chiếu mặc định    Theo mặc định, Excel dành cho web sử dụng kiểu tham chiếu A1, trong đó đề cập đến các cột có các chữ cái (một thông qua XFD, với tổng 16.384 cột) và tham chiếu đến các hàng có số (1 đến 0867 07 67 64). Các chữ cái và số này được gọi là các đầu đề hàng và cột. Để tham chiếu đến một ô, nhập chữ cái của cột rồi đến số của hàng. Ví dụ: B2 tham chiếu đến ô giao cắt giữa cột B và hàng 2.

Để tham chiếu đến

Sử dụng

Ô trong cột A và hàng 10

A10

Phạm vi ô giữa cột A và các hàng từ 10 đến 20

A10:A20

Phạm vi ô giữa hàng 15 và các cột từ B đến E

B15:E15

Tất cả các ô trong hàng 5

5:5

Tất cả các ô trong hàng 5 đến 10

5:10

Tất cả các ô trong cột H

H:H

Tất cả các ô trong cột từ H đến J

H:J

Phạm vi ô trong cột A đến E và các hàng từ 10 đến 20

Xem thêm: 3 Lỗi Excel Thường Gặp Và Cách Khắc Phục

A10:E20

Tạo tham chiếu đến một trang tính khác    Trong ví dụ sau đây, hàm trang tính AVERAGE tính giá trị trung bình cho phạm vi B1:B10 trên trang tính có tên là Tiếp thị trong cùng sổ làm việc. Tổng quan về công thức

1. Tham chiếu trang tính có tên là Tiếp thị

2. Tham chiếu khoảng ô giữa B1 và B10, bao gồm cả hai ô này

3. Phân tách tham chiếu trang tính với tham chiếu phạm vi ô

Sự khác nhau giữa các tham chiếu tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp

Tham chiếu tương đối    Một tham chiếu ô tương đối trong công thức như A1, được dựa trên vị trí tương đối của ô chứa công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu vị trí ô bao gồm các thay đổi công thức, tham chiếu được thay đổi. Nếu bạn sao chép hoặc điền công thức qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tự động điều chỉnh. Theo mặc định, các công thức mới sử dụng tham chiếu tương đối. Ví dụ, nếu bạn sao chép hoặc điền một tham chiếu tương đối trong ô B2 đến ô B3, nó sẽ tự động điều chỉnh từ =A1 sang =A2. Tổng quan về công thức

Tham chiếu tuyệt đối    Một tham chiếu ô tuyệt đối trong một công thức, như $A$1, luôn luôn tham chiếu đến một ô tại một vị trí cụ thể. Nếu vị trí ô bao gồm các thay đổi công thức, tham chiếu được thay đổi, tham chiếu tuyệt đối vẫn giữ nguyên. Nếu bạn sao chép hoặc điền công thức qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tuyệt đối sẽ không điều chỉnh. Theo mặc định, các công thức mới sử dụng các tham chiếu tương đối, vì vậy bạn có thể cần chuyển chúng sang các tham chiếu tuyệt đối. Ví dụ, nếu bạn sao chép hoặc điền một tham chiếu tuyệt đối trong ô B2 đến ô B3, nó sẽ giữ nguyên trong cả hai ô: =$A$1. Tổng quan về công thức

Tham chiếu hỗn hợp    Một tham chiếu hỗn hợp có một cột tuyệt đối và hàng tương đối, hoặc hàng tuyệt đối và cột tương đối. Tham chiếu cột tuyệt đối sẽ có biểu mẫu $A 1, $B 1, v.v. Một tham chiếu hàng tuyệt đối có biểu mẫu là $1, B $1, v.v. Nếu vị trí của ô có chứa các thay đổi công thức, tham chiếu tương đối được thay đổi và tham chiếu tuyệt đối không thay đổi. Nếu bạn sao chép hoặc điền công thức qua các hàng hoặc các cột xuống, tham chiếu tương đối tự động điều chỉnh và tham chiếu tuyệt đối không điều chỉnh. Ví dụ, nếu bạn sao chép hoặc điền tham chiếu hỗn hợp từ ô A2 đến B3, nó điều chỉnh từ = A $1 đến = B $1. Tổng quan về công thức

Kiểu tham chiếu 3-D

Tham chiếu thuận tiện nhiều trang tính    Nếu bạn muốn phân tích dữ liệu trong cùng một ô hoặc phạm vi các ô trên nhiều trang tính trong một sổ làm việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao gồm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi tên trang tính. Excel dành cho web sử dụng bất kỳ trang tính nào được lưu trữ giữa các tên bắt đầu và kết thúc của tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm tất cả các giá trị được bao gồm trong ô B5 trên tất cả các trang tính ở giữa và bao gồm Trang 2 và Trang 13.

 • Bạn có thể sử dụng các tham chiếu 3-D để tham chiếu đến các ô trên trang tính khác, để xác định tên và để tạo công thức bằng cách sử dụng các hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA và VARPA.

 • Không thể dùng tham chiếu 3-D trong công thức mảng.

 • Không thể dùng tham chiếu 3-D với toán tử phần giao (một khoảng trắng) hoặc trong các công thức sử dụng giao cắt ngầm.

Điều gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính    Ví dụ sau giải thích những gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính nằm trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ sử dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm các ô từ A2 đến A5 trên các trang tính từ 2 đến 6.

 • Chèn hoặc sao chép    Nếu bạn chèn hoặc sao chép các trang tính từ Sheet2 và Sheet6 (các điểm cuối trong ví dụ này), Excel dành cho web bao gồm tất cả các giá trị trong các ô từ A2 đến A5 từ các trang tính được thêm vào các phép tính.

 • Xóa     Nếu bạn xóa bỏ các trang tính từ Sheet2 và Sheet6, Excel dành cho web sẽ loại bỏ các giá trị của chúng khỏi phép tính.

 • Di chuyển    Nếu bạn di chuyển các trang tính từ giữa Sheet2 và Sheet6 đến một vị trí ngoài phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel dành cho web sẽ loại bỏ các giá trị của chúng khỏi phép tính.

 • Di chuyển điểm cuối    Nếu bạn di chuyển Sheet2 hoặc Sheet6 đến một vị trí khác trong cùng một sổ làm việc, Excel dành cho web điều chỉnh tính toán để phù hợp với dải ô mới giữa chúng.

 • Xóa điểm cuối    Nếu bạn xóa Sheet2 hoặc Sheet6, Excel dành cho web điều chỉnh tính toán để phù hợp với phạm vi các trang tính giữa chúng.

Kiểu tham chiếu R1C1

Bạn cũng có thể dùng một kiểu tham chiếu mà trong đó đánh số cả hàng và cột trên trang tính. Kiểu tham chiếu R1C1 có ích trong việc tính toán các vị trí hàng và cột trong macro. Trong kiểu R1C1, Excel dành cho web cho thấy vị trí của một ô có một số “R” theo sau là một số hàng và chữ “C” theo sau là một số cột.

Tham chiếu

Ý nghĩa

R[-2]C

Một tham chiếu tương đối đến ô ở trên hai hàng và trong cùng cột

R[2]C[2]

Một tham chiếu tương đối đến ô ở dưới hai hàng và hai cột bên phải

R2C2

Một tham chiếu tuyệt đối đến ô trong hàng thứ hai và trong cột thứ hai

R[-1]

Một tham chiếu tương đối đến toàn bộ hàng trên ô hiện hoạt

R

Một tham chiếu tuyệt đối đến hàng hiện tại

Khi bạn ghi một macro, Excel dành cho web ghi lại một số lệnh bằng cách sử dụng kiểu tham chiếu R1C1. Ví dụ, nếu bạn ghi một lệnh, chẳng hạn như bấm vào nút tự động tính tổng để chèn một công thức thêm một phạm vi ô, Excel dành cho web ghi lại công thức bằng cách sử dụng kiểu R1C1, chứ không phải kiểu A1, tham chiếu.

Dùng tên trong công thức

Bạn có thể tạo các tên đã xác định để đại diện cho các ô, phạm vi ô, công thức, hằng số hoặc Excel dành cho web bảng. Tên là một tên tắt có ý nghĩa giúp dễ dàng hiểu mục đích của tham chiếu ô, hằng số, công thức hoặc bảng mà thoạt nhìn mỗi đối tượng này có thể khó hiểu. Thông tin sau đây cho thấy các ví dụ tên thường gặp và làm thế nào mà dùng chúng trong các công thức có thể cải thiện tính rõ ràng và giúp công thức dễ hiểu hơn.

Loại Ví dụ

Ví dụ, sử dụng phạm vi thay vì tên

Ví dụ, sử dụng tên

Tham chiếu

=SUM(A16:A20)

=SUM(Sales)

Hằng số

=PRODUCT(A12,9.5%)

=PRODUCT(Price,KCTaxRate)

Công thức

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16,A20),A16:B20,2,FALSE),”m/dd/yyyy”)

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Sales),SalesInfo,2,FALSE),”m/dd/yyyy”)

Bảng

A22:B25

=PRODUCT(Price,Table1[@Tax Rate])

Kiểu tên

Có một vài kiểu tên mà bạn có thể tạo và sử dụng.

Tên đã xác định    Một tên gọi biểu thị cho một ô, phạm vi ô, công thức hoặc giá trị hằng số. Bạn có thể tạo tên xác định của riêng mình. Ngoài ra, Excel dành cho web đôi khi tạo tên đã xác định cho bạn, chẳng hạn như khi bạn đặt vùng in.

Tên bảng    Tên cho bảng Excel dành cho web, đây là tập hợp dữ liệu về một chủ đề cụ thể được lưu trữ trong các bản ghi (hàng) và các trường (cột). Excel dành cho web tạo tên bảng mặc định Excel dành cho web của “Table1”, “Table2”, và như vậy, mỗi lần bạn chèn bảng Excel dành cho web, nhưng bạn có thể thay đổi các tên này để làm cho chúng có ý nghĩa hơn.

Tạo và nhập tên

Bạn tạo tên bằng cách dùng tạo tên từ vùng chọn. Bạn có thể tạo các tên từ các nhãn hàng và cột hiện có một cách thuận tiện bằng cách dùng một vùng chọn các ô trong trang tính.

Lưu ý: Theo mặc định, tên sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối.

Bạn có thể nhập tên bằng cách:

 • Đánh    Nhập tên, ví dụ như là một đối số trong công thức.

 • Dùng chức năng Tự động Điền Công thức    Dùng danh sách thả xuống Tự động điền Công thức, trong đó các tên hợp lệ sẽ tự động được liệt kê cho bạn.

Dùng công thức mảng và các hằng số mảng

Excel dành cho web không hỗ trợ việc tạo công thức mảng. Bạn có thể xem các kết quả của công thức mảng được tạo trong ứng dụng Excel trên máy tính bàn, nhưng bạn không thể sửa hay tính lại kết quả đó. Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính bàn, hãy bấm Mở trong Excel để làm việc với mảng.

Ví dụ, mảng sau tính tổng giá trị của một mảng giá cổ phiếu và cổ phần mà không dùng hàng ô để tính toán và hiển thị giá trị riêng lẻ của mỗi cổ phiếu. Tổng quan về công thức

Khi bạn nhập công thức ={SUM(B2:D2*B3:D3)} như một công thức mảng, nó nhân Cổ phiếu và Giá cho mỗi cổ phiếu và sau đó cộng kết quả của các tính toán với nhau.

Để tính toán nhiều kết quả    Một số hàm trang tính trả về mảng giá trị hoặc yêu cầu một mảng giá trị làm đối số. Để tính toán nhiều kết quả bằng cách dùng công thức mảng, bạn phải nhập mảng vào phạm vi ô có số hàng và cột giống như đối số mảng.

Ví dụ, với chuỗi ba số liệu bán hàng (cột B) cho chuỗi ba tháng (cột A), hàm TREND sẽ xác định các giá trị đường thẳng cho các số liệu bán hàng. Để hiển thị tất cả các kết quả của công thức, hãy nhập vào ba ô trong cột C (C1:C3). Tổng quan về công thức

Khi bạn nhập công thức =TREND(B1:B3,A1:A3) làm công thức mảng, nó sẽ tạo các kết quả riêng biệt (22196, 17079 và 11962) dựa trên ba số liệu bán hàng và ba tháng.

Sử dụng các hằng số mảng

Trong một công thức thông thường, bạn có thể nhập tham chiếu đến ô bao gồm một giá trị hoặc chính giá trị đó, còn gọi là hằng số. Tương tự, trong một công thức mảng, bạn có thể nhập một tham chiếu đến một mảng hoặc nhập mảng giá trị được bao gồm trong ô, còn gọi là hằng số mảng. Các công thức mảng chấp nhận các hằng số theo cách giống như các công thức không mảng, nhưng bạn phải nhập vào các hằng số mảng theo định dạng nhất định.

Hằng số mảng có thể chứa số, văn bản, giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE và giá trị lỗi, chẳng hạn như #N/A. Có thể có các dạng giá trị khác nhau trong cùng hằng số mảng  — ví dụ, {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Các số trong hằng số mảng có thể là theo định dạng số nguyên, thập phân hoặc khoa học. Văn bản phải được bao gồm trong dấu ngoặc kép — ví dụ, “Thứ ba”.

Hằng số mảng không thể bao gồm các tham chiếu ô, cột hoặc hàng có độ dài không bằng nhau, công thức hoặc các ký tự đặc biệt $ (dấu đôla), dấu ngoặc đơn hoặc dấu phần trăm (%).

Khi bạn định dạng các hằng số mảng, hãy đảm bảo bạn:

 • Bỏ chúng vào trong một dấu ngoặc nhọn ( { } ).

 • Phân tách các giá trị trong các cột khác nhau bằng cách sử dụng dấu phẩy (,). Ví dụ, để đại diện các giá trị 10, 20, 30 và 40, bạn nhập {10,20,30,40}. Hằng số mảng này được biết như là một mảng 1 x 4 và tương đương với một tham chiếu 1 hàng x 4 cột.

 • Phân tách các giá trị trong các cột khác nhau bằng cách sử dụng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ, để đại diện các giá trị 10, 20, 30 và 40 trong một hàng và 50, 60, 70 và 80 trong hàng ngay bên dưới, bạn nhập một hằng số mảng 2 x 4: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel