Universally Unique Identifier (UUID) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Universally Unique Identifier (UUID) là gì?

Universally Unique Identifier (UUID) là Phổ Unique Identifier (UUID). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Universally Unique Identifier (UUID) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhận dạng duy nhất ( UUID ) là một số lượng 128 – bit list chỉ rõ độc lạ Internet đối tượng người dùng hoặc tài liệu. Một UUID được tạo ra bởi một thuật toán với giá trị được dựa trên địa chỉ mạng của máy. UUIDs được sử dụng bởi nhiều công ty ứng dụng, ví dụ điển hình như Microsoft và Apple, và được sử dụng thoáng đãng như những thành phần của định danh duy nhất trên toàn thế giới của Microsoft ( GUID ). sử dụng UUID khác gồm có / mạng lưới hệ thống tập tin ext3 ext2 Linux .

Giải thích ý nghĩa

Các UUID đã được tạo ra trong hệ thống mạng máy tính (NCS), mà sau này đã trở thành một phần của môi trường tính toán phân tán (DCE) được chuẩn hóa bởi Open Software Foundation (OSF) .Bạn UUID thường biểu hiện bằng 32 chữ số thập lục phân hiển thị trong năm nhóm nhân vật tách riêng bởi dấu gạch ngang. Ví dụ, một UUID có thể xuất hiện như sau: f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6. cơ chế khác nhau được sử dụng để tạo ra UUIDs để xác định và so sánh mức UUID độc đáo. Dựa vào loại cơ chế sử dụng, UUID tạo ra sẽ là một trong hai hoàn toàn hoặc thực tế khác nhau từ UUIDs tạo khác. UUIDs được tạo thành từ các thành phần kết hợp; do đó, một số loại độc đáo luôn luôn hiện diện trong bất kỳ UUID tạo ra. Một định danh duy nhất được bảo đảm bao gồm một tham chiếu đến các địa chỉ mạng của các máy chủ tạo UUID, một tem thời gian và một thành phần tùy ý. Bởi vì địa chỉ mạng cho mỗi máy tính khác nhau, các tem thời gian cũng là khác nhau cho mỗi UUID tạo ra. Do đó, hai máy chủ khác nhau thể hiện đầy đủ mức độ độc đáo. Các thành phần tùy ý tạo ra một cách ngẫu nhiên được thêm vào để tăng cường an ninh. UUIDs cũng là một phần của cấu trúc dữ liệu Tmodel, mà là một loại hình dịch vụ trong Mô tả phổ Discovery và Integration (UDDI) đăng ký sử dụng cho phát hiện dịch vụ Web.

Xem thêm: Detective là gì

What is the Universally Unique Identifier (UUID)? – Definition

A universally unique identifier ( UUID ) is a 128 – bit number that identifies unique Internet objects or data. A UUID is generated by an algorithm with values that are based on a machine’s network address. UUIDs are used by many software companies, such as Microsoft and Apple, and are extensively used as components of Microsoft’s globally unique identifiers ( GUIDs ). Other UUID uses include Linux’s ext2 / ext3 file system .

Understanding the Universally Unique Identifier (UUID)

The UUID was created in the Network Computing System ( NCS ), which later became a part of the Distributed Computing Environment ( DCE ) standardized by the Open Software Foundation ( OSF ). A UUID is typically denoted by 32 hexadecimal digits displayed in five character groups individually separated by hyphens. For example, a UUID may appear as follows : f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6. Different mechanisms are used to generate UUIDs to determine and compare UUID uniqueness levels. Based on the type of mechanism used, the generated UUID will be either completely or practically different from other generated UUIDs. UUIDs are made up of combined components ; therefore, some kind of uniqueness is always present in any generated UUID. A guaranteed unique identifier includes a reference to the network address of the UUID generating host, a time stamp and an arbitrary component. Because network addresses for each computer vary, the time stamp is also different for each generated UUID. Thus, two different host machines exhibit sufficient levels of uniqueness. The randomly created arbitrary component is added for enhanced security. UUIDs are also part of the Tmodel data structure, which is a service type in the Universal Description Discovery and Integration ( UDDI ) registry used for Web service discovery .

Thuật ngữ liên quan

  • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)
  • Hexadecimal
  • Globally Unique Identifier (GUID)
  • Data
  • Programming
  • Web
  • Internet
  • Open Software Foundation (OSF)
  • Linux
  • Web Service

Source: Universally Unique Identifier (UUID) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp