Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Thêm… Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm YEAR trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: YEAR (Hàm YEAR)

Mô tả

Trả về năm tương ứng với một ngày nào đó. Năm được trả về ở dạng số nguyên trong khoảng 0867 07 67 64.

Cú pháp

YEAR(serial_number)

Cú pháp hàm YEAR có các đối số sau đây:

  • Serial_number    Bắt buộc. Ngày trong năm mà bạn muốn tìm. Ngày tháng nên được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

    Xem thêm: 8 Cách làm tròn số trong Excel với hàm Round, Roundup…

Chú thích

Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

Giá trị trả về bởi hàm YEAR, MONTH và DAY sẽ là giá trị Gregorian bất kể định dạng hiển thị cho giá trị ngày tháng đã cung cấp như thế nào. Ví dụ, nếu định dạng hiển thị của ngày tháng được cung cấp là Hijri, giá trị trả về cho hàm YEAR, MONTH và DAY sẽ là giá trị liên quan đến ngày tháng Gregorian tương đương.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Ngày

05/07/2008

05/07/2010

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Xem thêm: Cách gộp nhiều ô thành 1 trên Excel không mất dữ liệu

Kết quả

=YEAR(A3)

Năm của ngày trong ô A3 (2008)

2008

=YEAR(A4)

Năm của ngày trong ô A4 (2010)

2010